HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 77

JPEG (Deze pagina), 844.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

75
ken. Niet meer barmhartigheid, maar recht, dit is de leus. H
En dan welk recht? Het recht van den smvtszfe. De strijd die 5
‘ over Neerbosch is losgebroken staat daarom niet op zich zelf. ï
Al kon in de Weesinrichting niets aangewezen worden dat
voor verbetering vatbaar was, even goed zou toch de storm
zijn losgeb1·oken, want het gaat hier niet om het beginsel van
verbetering, neen de Weesinrichting moet vernietigd worden j
en de arme weezen hier verzorgd, moeten in hunne ellende l
‘ terugkeeren en dan een reclame worden voor mannen die j
dag en nacht werkzaam zijn om middelen te bedenken om W
de geheele maatschappij ten onderst boven te keeren. We ho- i
pen dat de oogen van onze vrienden hoe langer hoe meer t
hiervoor mogen opengaan en wij in de kracht Gods daarom j
met veel meer nauwgezetheid en opoiferende liefde mogen
voortgaan om de werken der barmhartigheid aan ongelukki­ ·’
· gen te bewijzen. Het verblijdt mij zeer, dat ook overal onze vrien-
° den ons helpen met het bouwen van het nieuwe Ziekenhuis. We
zijn zoo ver gekomen dat indien het weder eenigszius gunstig
blijft, in het begin van de volgende maand met het stellen
van de kap een aanvang kan gemaakt worden. Wij hebben
echter nog zeer veel noodig voor de voltooiing van dit huis. i
GRAND­RiAPIDS, 9 Juli 1893.
» ‘ Wlzmde Vriemlf j
~ Het verwondert mij zeer hoe het mogelijk is dat het Ne- H
° derlandsche volk niet meer vertrouwen stelt in den stichter
van de zoo ri_jk gezegende Weesinrichting te Neerbosch en
dat volk geloof slaat aan al de lasteringen en oude-wijven-
praatjes van twee tot nu toe geheel onbekende personen.De
personen die bij mij aan huis zijn, zijner drie, die pas van
de VVeesinrichting hier zijn gekomen en die Van Houten, die
een gedeelte van de brochure schrijft, op Neerbosch goed heb-
ben gekend en weten wie hij is. Wij zijn overtuigd dat alles
leugen is wat hij schrijft. Wij ondergeteekenden als oud­wee-
zen te Grand-Rapids in Michigan verklaren, dat het onze eigen
. vrije wil was en dat we niet gedrongen zijn om naar Ame-
J 1·ika te gaan. Die heeren schijnt het alleen te doen te zijn
om vader Van ’t Lindenhout in een kwaad daglicht- te
stellen en wij zullen zoolang wij leven dankbaar zijn, dat
de heer Van ’tLindenhout ons in de gelegenheid gesteld
heeft hier heen te gaan. VVaarde vriend, u kunt dit in alle
dagbladen plaatsen en wi_j voegen er nog aan toe dat wij
hoogst dankbaar zijn voor de goede verpleging op Neerbosch
genoten.