HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 76

JPEG (Deze pagina), 793.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

74
W[g)bzáeeo· de RezZac25em·.’ .
Na den strijd die is ontstaan over de toestanden in het
Veeshuis van mijnheer Van ’tLindenhout te Neerbosch, wil
ik met een paar woorden vertellen, wat ik daar heb onder-
vonden, gedurende de twaalf jaren welke ik in die inrichting
als verpleegde heb doorgebracht. Ik herinner mij niets, dat
grond voor zulk een laster geeft. Ik kreeg elken dag hetgeen `
aan een kind toekomt. En zoo het daar nu beter is dan in
den tijd dien ik er doorbracht, dan hebben de kinderen een
hemel op aarde. Nog eens, ik kan niet anders zeggen dan
dat ik het goed heb gehad in de inrichting.
De Oud­Vees,
RIKA LIOHTENEIGEN-BA.Ans1.Ae. ' A
DELFT, Geerzvqq 98.
Overgenomen uit de Kleine Cazmmzf van 28 Juli.
EEN VVOORD AAN ONZE VRIENDEN.
Zeer dankbaar zijn wij voor uwe hulp en medewerking in ·
deze dagen van strijd. De bep1·oevingen die over de Weesin­ ·
richting zijn gekomen door den storm, die daarover is opge-
stoken, dragen reeds heerlijke vruchten. Wij mogen ons hierin j
verblijden dat zij, die waarlijk onze vrienden waren met moed
en ijver voort blijven arbeiden om ons te steunen in den i
arbeid der weezen. Wij zijn zeer blijde dat zoovelen aan onze l
zijde staan en het met ons eens zijn dat het tot onze roeping
behoort om niet te versagen, maar met verdubbelden ijver
en liefde ons te wijden aan de verzorging der ouderloozen.
Van hen die zich tegen de Weesinrichting hebben gekant en
voor wie het waarlijk eene verademing was, dat ze hunne
verkropte woede door leugen en laster te helpen verbreiden,
lucht konden geven, hebben we nooit eenige hulp gehad en l
zullen deze ook nimmer ontvangen. Er zijn niet weinigen in
ons land die zouden wenschen dat de Christelijke liefdadig-
heid kon vernietigd worden en de ellende zoo groot werd, dat i
oproer hiervan het gevolg moest worden. Dit is dan ook alleen l
hun zoeken en streven om het daarheen te brengen. En allen 2
die nu mee doen aan leugen en laster te verbreiden, zijn
hunne trouwe helpers. Wij weten wel, dat het er ver van
daan is, dat dit vooralsnog zal gelukken, doch wij moeten
· wel bedenken dat de Heer gezegd heeft: Werkt terwijl het
dag is, want de nacht, d. i. die van den antichrist, komt
wanneer niemand werken kan. De geest van onzen tijd is
het om zooveel mogelijk alle liefdadigheid onmogelijk te ma-