HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 73

JPEG (Deze pagina), 889.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

I W>"U-"Y`7` `Y "` ` ' ` E ` ` ` """ ‘ `
71
j zijn, d. w. z., dat wij niet meer luisteren naar wat de vijanden
van N eerbosch zeggen maar naar wat de Heere God ons gebiedt.
i NOG EENS NEERBOSGH.
Nu er in de laatste dagen bijna in elk blad, en door vele
en velerlei personen over Neerbosch geschreven is, gevoel ik
mij gedrongen in deze een woo1·d mede te spreken.
Aanleiding tot dit schrijven is een ontmoeting met den
oud-wees H. K. Meijer, vroeger timmerman, nu conducteur
bij de Staatsspoorwegen. Ik had reeds op mijn bezoekreizen
r kennis met hem gemaakt, en ontmoette hem nu op den trein.
' Na een poos over allerlei gesproken te hebben, kwam ons
z gesprek als van zelf op Neerbosch en het bleek mij, dat deze
W ' oud­wees ten volle instemt met hen, die over de Weesinrich­
ting en haar directeur een gunstig oordeel hebben geveld. Het
' was er in elk opzicht goed, beweerde hij; het was hem onbe-
. grijpelijk, hoe sommige zijner vroegere makkers zooveel aan-
‘ merkingen konden maken. Personen die alles wat zij zijn,
' naast God aan den heer van ’t Lindenhout te danken hebben,
j trachten hem nu te bekladden. Hoe zij over de straffen kon-
j den klagen, begreep hij evenmin. Hij wilde niet veel van hen
zeggen, maar zei hij: ,,LZ¢ leen ze". Ook hij had wel eens straf
l gehad, maar nooit ten onrechte; hij was er nog altijd dank-
• baar voor. Van mishandelingen wist hij niets at, ofschoon hij
[ juist in den tijd waarvan door sommigen gesproken werd, in
de inrichting geweest was; hij heeft daar zeven jaar doorge-
j bracht. Hij beschouwde de klagers als kwajongens, en her-
I haalde meermalen zijn: uit kan ze". Wat het onderwijs betreft,
· ook dat vond hij uitstekend; toen hij op elfjarigcn leeftijd in de
j inrichting kwam, zat hij op de school te Nijmegen in op één
l na de hoogste klasse. Toen hij te Neerbosch kwam, werd hij,
l de groote jongen, in op één na de laagste klasse geplaatst,
,' en moest met nog een ander dikwijls zelfs vóór leeren om
de anderen in te halen. Wel een bewijs dat er ook in dit
opzicht met zorg wordt gehandeld.
j WVat het eten betreft, hongerige magen zouden somtijds wat
` meer gelust hebben, zooals dat altijd gaat, maar het eten zelf
[ was goed. In elk geval, hij was in dienst geweest, en daar
kreeg hij ook niet meer. (Wat dunkt u, geachte lezers! zou i
g het dan niet de plicht van de H.H. van Deth en van Houten i
zijn, een brochure te schrijven over Z.Exo. den Ministe1· van W
Oorlog?") Ziedaar wat mij door mijn zegsman werd 1nedege­
deeld; ook verklaarde hij nog, uithoofdc der meerdere vrijheid, _,
Q alie men er geniet, de Wleesinrichting te verkiezen boven de
l