HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 72

JPEG (Deze pagina), 878.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

. n . . M- ‘ " [
70
Overgenomen uit de Kleine Coumazá van 21 Juli: l
Rijk zijn de zegeningen, die de Heere God in Zijn vaderlijke
liefde ons in de laatste dagen schenkt. Niet alleen dat we
ons mogen verblijden in een zeer gezegenden toestand van
de gezondheid, waarin de weezen verkeeren, maar bovenal
is ons een vreugde de opgewekte en vroolijke stemming die
onder hen, die Neerbosch’ Weeshuis bewonen, heerscht. ’t Is
merkwaardig, terwijl velen Neerbosch gram zijn, doordwaze
en godslasterlijke leugens te gelooven en 11og meerderen
over de Weesinrichting jammerklachten aanheffen, op Neer-
bosch zelf een toestand is die niets kenmerkende heeft van
hetgeen daarbuiten wordt gehoord. Het is dan ook een ,
groote zegen, dat honderden ouderloozen, die hier een toe- '
vluchtsoord hebben gevonden en uit de grootste maatschappe- E
lijke en zedelijke ellende, waarin velen hunner vóór hun ..
V komst i11 de Weesinrichting verkeerden, langs den weg van
ee11 Christelijke opvoeding worden gered. De vervloekingen `
en godslasterlijke taal, die in de laatste weken over Neer- .
bosch’ Stichting is uitgebracht heeft gelukkig geen invloed ‘
op de zegeningen Gods. Juist het tegenovergestelde. God komt '
met Zijn weldaden ons tegemoet, waa1· menschen in de meest 5
beestachtige vervloekingen onze verdelging hebben afgebeden. g
Is het niet merkwaardig, niet alleen, dat de gaven dagelijks
blijven vloeien, maar daarenboven dat ons binnen den tijd i
van veertien dagen, de tijding is geworden dat weder twee ‘
legaten aan de Weesinrichting zijn gelegateerd. Een van zeven |
duizend gulden uit Haarlem en een van vijf duizend uit
Amsterdam. De bijzondere gaven, die als protest tegenover de .
brochure ons worden gezonden, zijn vele. Daaronder wijzen j
wij opnieuw op de twee giften elk van duizend gulden. Zoo ‘
zegent ons de Vader der Weezen, terwijl menschen ons vloe­ j
ken. Het is ons een behoefte om dit onzen vrienden mede '
te deelen, opdat deze met ons den moed niet verliezen en met l
blijmoedigheid blijven voortarbeiden aan het zoo rijk van God «'
gezegend werk. - {
Wij hebben bij vernieuwing uw hulp noodig en wel in de j
verspreiding van onzen Soáom%oZo¢zdo7·, Woezemlmmzoá, Almrmolv
voor de Jeugd en Wemdtalonclor. Waar zijn de vrijwilligers, die . j
bereid zijn niet inteekenlijsten hiervoor bij hun bekenden en
vrienden werkzaam te zijn. Geeft ons zoo spoedig mogelijk
uw adres op en wij zullen aanstonds lijsten zenden. Ve heb- ë
ben nu lang genoeg ons bezig gehouden met het wapenge·
schetter van de vijanden. Het wordt meer dan tijd dat we de ?
hand aan den ploeg slaan, en ,, Vooruizf./" moet nu weer onze leus
f