HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 71

JPEG (Deze pagina), 930.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

jl
69
I in deze voor UEd. en de uwen moeilijke dagen, doet het ook
ons goed, dat op zoo velerlei wijze te vernemen. Hoe kan het
· ook anders, waar het geldt een aanval van snooden laster op
UEd. en familie. Zulks aan te kunnen hooren zonder onze stem
_ daartegen te verheffen, als een krachtig protest, neen, nogmaals
neen, dat kunnen wü niet; de aanvallen tegen UEd., ze gelden
ook ons. Daarom deed het ons goed te Utrecht vele Oud­weezen
te ontmoeten, om als een eenig man onze stem te vereenigen
als bewüs van protest tegen laagheid en laster.
Het was dan ook uit volle borst, dat herhaalde: ,,1ang leve
vader Van ’t Lindenhoutl" Ik dacht toen zoo aan de treffende
woorden van wijlen ds. Heldring, eens uitgesproken op een jaar-
feest, gericht tegen ons weezen (ik was 9 jaar oud). ,,Weezen,"
sprak hü, ,,vergeet de weldaden niet, die gij hier (op Neerbosch)
i zoo ruimschoots geniet, ook dan niet, als ge eens deze stichting
5 zult verlaten hebben, om, waar het mocht zün, getuigenis te doen
j van de weldaden des Heeren, die gij, weezen, onder de zorgen
f van vader Van ’t Lindenhout hebt genoten." De vergadering van
{ Oud­weezen, ze gaf hiervan een bevestigend bewijs.
Er zün Oud­weezen, die zich vüandig stellen, maar tegen die
2 weinigen zün er een schare van Oud­weezen met de volle over-
Q tuiging, dat Neerbosch voor hen een plaats is geweest en nog is,
, vol dankbare herinneringen en eenparig zouden wij uitroepen:
_ ,,0p Neerbosch, bij vader Van ’t Lindenhout, daar was het ons
' goed." En gevoelt Nederland zich een met zijn Bijbel, zijn mar-
, telaarsboek en zün Oranje, zoo gevoelen ook wü Oud­weezen
en weezen ons een met onzen Bijbel, Neerbosch en onzen vader
l Van ’t Lindenhout.
Nooit zal ik den indruk vergeten van de plechtige steenlegging
’ van UEds. huis (als jongen was ik er bij tegenwoordig, het was
_ ook op een jaarfeest), hoe achter dien steen een looden bus gelegd
» werd inhoudende een perkamenten rol, op die rol was een gebed
geschreven, waarin o.a. ook voorkomt, of dit huis bewaard mocht
x blijven in tijden van oorlog, voor watersnood, brand, ook in tijden
‘ van aanval en beproeving, en dat het eens zal mogen staan,
j als een krachtig getuigenis tegen het ongeloof als alle elementen
2 brandende zullen vergaan; en zoude dat huis nu vallen ­- door
i de aanvallen en beproeving, dat huis waarin door UEd. zoovele
_' gebeden zün opgezonden voor weezen en Oud­weezen tot den
Vader der Weezen? Die met u is, is sterker, dan wie tegen u zijnl
En waar gij, mijnheer, de Oud­weezen in uwe gebeden nog
j blijft opdragen tot den Genadetroon, zoo wees er ook van ver-
C zekerd, dat er nog oud-weezen zijn, die ook uwer gedenken in
E hun gebeden, ook in deze voor UEd. zoo moeielüke dagen.
« Hiermede eindig ik, het was mij een behoefte UEd. te schrijven.
l Moge deze regelen UEd. welkom zün. Zoo teeken ik mij met
de meeste hoogachting, na minzame groete, van mij, mijne vrouw
en kinderen.
P. G HOORN
j ‘ VZczam’z)zge1z, 16 juli 1893. Oud-wees.