HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 70

JPEG (Deze pagina), 836.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

,l
68 .
ik dat gedurende mijn verblijf prinses Marianne eenmaal de In-
richting bezocht. Om zulke hooge bezoeksters te kunnen ont- E
vangen, mag men minstens toch wel een nette kamer hebben.
Verder blijft voor de bezoekers niets geheim. Zelfs heb ik hon­ ·
derden hunner rondgeleid, maar ik herinner mij niet, ooit een
deur voor hen gesloten te hebben. ’t Was steeds te doen
hun alles te laten zien en nooit werd mij geboden eenig vertrek
voor hen dicht te houden. Ook werden in dien tüd de bezoekers
nog, hoe lastig dit uur ook was, des middags tusschen I2 en 2
toegelaten en kon ieder zien met wat graagte de kinderen aten,
hoe helder en zindelijk alles daarbij toeging en hoe de Gelder-
sche pot op echt Geldersche wüze volop werd toebedeeld.
Bemmel, 17 juli 1893. D. j. POTT. 2
l
Tot onze groote blijdschap kunnen we onzen vrienden mede-
` deelen, dat wij dagelijks op bijzondere wüze den zegen Gods .
mogen ondervinden in de verzorging van de ouderlooze kinde- {
ren. Niet alleen dat de giften geregeld inkomen voor het onder- .
houd, ook in den bouw van het nieuwe Ziekenhuis vergeet men f
nog niet. We hebben echter nog vele giften noodig vóór het 1
huis voltooid is en de kranke weezen hier een plaats kunnen ·
vinden. Vele extra­gaven zün ingekomen, waaronder de twee ·
giften van f 1ooo. Daarbij zün we nog verblüd geworden doordat |
we de tüding ontvingen van een ertlating van f 7ooo uit Haarlem ‘
en f 5ooo uit Amsterdam.
Te midden van de vele en groote drukte, vooral ook door de
vele vrienden en oud-weezen, die ons komen bezoeken, is het
mij onmogelijk de talrüke brieven van hartelüke sympathie, die j
wij in de laatste dagen, van vrienden, van nabü en van verre, .
hebben ontvangen, te beantwoorden. We zijn zeer dankbaar voor ’
hunne trouwe liefde en hunne brieven waren en zijn voor ons _
als de vrienden, die Paulus op zijne reis naar Rome aan de drie ‘
tabernen te gemoet kwamen. Wij hopen ze alle te beantwoorden,
zoodra er een oogenblik tüd overblijft. J
Onze vriend Goorhuijs uit Enschede heeft mij verzocht te i
willen opnemen in de weezenkroniek, dat hü uit naam van de Q
meeste weezen schreef uit Enschede en zc niet allehad gespro­ ·
ken. Vele weezen wonen hier en in den omtrek van deze plaats.
Op verzoek van vrienden deelen wü mede dat voor de kinde~
ren Van Deth, die 21 Maart 1892 in de Weesinrichting zijn op-
genomen en in het begin van januari 1893 deze hebben verlaten, ,
voor beiden f 50 is betaald geworden, dus f 25 voor elk kind. [
W--- -1 l
Overgenomen uit Het Oosten van 2 Augustus 1893.
Hooggmchte ./Wyäz/zeer en Illevrouwf
Waar het UEd. goed doet, telkens blüken van belangstelling
en liefde met de meeste hoogachting te ontvangen van Oud-weezen,