HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 7

JPEG (Deze pagina), 948.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

u
l
l 5
j vertrek van genoemden heer vernomen, dat hü wonderlüke ideeën
had over hetgeen hij voor het onderhoud van zijn lichaam noodig
j meende te hebben en die in mijn oog verre van prijzenswaardig
Q zijn.) Vervolgens f 30 (minstens schrüft hü) omdat hü heeft moeten
` solliciteeren naar eene andere betrekking, waarvoor hem niet
den noodigen tijd is gelaten. (Er is hem nota bene zelfs geen
datum genoemd, waarop hij moest vertrekken, ofschoon er meer
dan aanleiding voor was.) Maar nu komt het fraaiste nog aan,
dat is: hij vraagt f 100 voor het schrijven van de brochure tegen
de Weesinrichting, waarin natuurlijk, zoo mogelük, de familie
Van ’t Lindenhout, en allen die met hen medearbeiden, als godde-
looze huichelaars zullen beschreven worden, want hi` schrift no
j in dien brief dat de brochure een storm van veronltwaariiiginë
j zal verwekken in ons land. Doch we zijn nog niet aan ’t slot
Q van al de eischen, die deze heer stelt. Wanneer die f 293 hem
§ worden uitbetaald, dan moet ik hem nog daarenboven de vrijheid
f geven te Neerbosch als hervormer op te treden.
j Als ik zelf niet het oorspronkelijk document van den heer Van
i Houten in handen had, dat bü mü voor allen ter lezing ligt, zou
j ik niet kunnen gelooven, dat zoo iets mogelijk was. Wie de
I moeite neemt om de levensgeschiedenis van den heer A. _]. van
E Hoiäen na te gaan,. zailuspoedig tot overtuigiliïg komelä dàt hg
Q in e positie, waarin 1ij nu nog mag zgn, a es aan eer osc
g Weesinrichting te danken heeft. Wie verder belang stelt in den
l heer Van Houten geve zich de moeite om in ’s­Gravenhage bij
j degenen, die hem daar kennen, te informeeren, dan zal het dui-
i delijk worden, dat de heer Van Houten niet geschikt is voor
2 de Christelüke school en nog minder als hervormer in een phi-
j lanthropische inrichting kan en mag optreden. Over hetgeen in
j de Weesinrichting met hem voorgevallen is, zwijgen wij vooralsnog.
j hebben hem nog acht dagen tijd gelaten dit zijn schrijven
I aan mün zoon jacob te herroepen, wijl wij diep medelijden heb- ‘
l ben met 'dezen ongelukkigen man. · . N
g Wat zijne brochure aangaat, zijne rekening is het beste bewijs,
A hoe waarheidlievend en betrouwbaar zijne mededeelingen de
‘ ; heer Van Houten zal zijn, die bij zijn vertrek allen in vriend- l
E schap groet, alles in rekening brengt, wat hij kan, daarna heen-
gaat zonder iets meer te eischen en na ruim 6 weken dan nog
` de brutaliteit heeft om een dergelijke rekening in te dienen en i
met zulk een bedreiging voor den dag te komen. l
De heer Van Houten heeft zich in ’s-Gravenhage waarschijnlijk 4
op de hoogte kunnen stellen, dat brochures uit even voordeeli
is en wil deze proef nu op Neerbosch’ Weesinriïhting toepasseiï W
Wü voor ons eigen persoon zün niet in ’t minst bevreesd voor
eenige critiek. We hebben dertig jaren lang, zonder eenige voor- A
deelen, den Heer gediend in den arbeid der weezen en niet
i alleen onze personen en al onze krachten en zelfs ons woonhuis
E maar ook nog aanzienlüke geldelijke offers geschonken om de
{ weezen te verzorgen. Wij danken den Heere God, dat ieder die
i ons kent, weet, dat wii genoeg aardsche middelen hebben, om