HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 69

JPEG (Deze pagina), 890.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

il
al
67
, ten beste doen uitloopen. Ontvang de hartelüke groeten van de
l juffrouw en van mij, die zich gaarne noemt, uwe liefhebbende
oud­wees, ·
j DINA LANKHOFF.
{ll Uit een brief van onzen oud-onderwijzer de heer POTT hoofd
f der school te Bemmel (Betuwe):
_§ De tüd van mijn verblüf als onderwüzer te Neerbosch gedu-
‘ rende de jaren, ’78-84 blijft in müne herinnering al mee de
( aangenaamste müns levens. Hoe meer ik de Inrichting van nabij
* leerde kennen, hoe meer ik ze lief kreeg.
Hetzelfde gold ook de familie Van ’t Lindenhout. Hoezeer deze
F voor en met de weezen leeft, weten de weezen en hunne ver-
., zorgers het best. Hoe groot de liefde en toewüding is van allen,
die daar urbeiden, dat kunnen de tienduizenden getuigen, die de
{jy Inrichting bezochten. Dat er overal eene orde en netheid heerscht,
.»% als te Broek in Waterland, is genoegzaam bekend.
Voeding en opvoeding zijn er uitstekend. Het eerste kan ik
getuigen, omdat ik, met het toezicht op de weezen belast, büna
f dagelijks met hen in de eetzaal was, het laatste als onderwüzer.
j Onder de gasten aan de weezentafel zag men ook dikwijls Ma-
j rietje van ’t L., de jongste dochter van den Directeur, zitten,
{ ‘ wel een bewijs hoe slecht (?) het eten was.
­,?; Gisteren deed ik een oud­wees alhier, jan Moed geheeten, die
k op 5 juli jl. niet te Utrecht was geweest en ook van de verga-
W dering aldaar geen kennis droeg, de vraag: Wel, jan, hoe hebt
W gij het op Neerbosch gehad? Het naïve antwoord was: ,,Ik heb
, ·’ ’t heel goed gehad, meester?" En zk zeg het jan na.
Van de zoogenaamde feiten in de brochure, kan ik wel slechts
die, welke in mün tijd heeten voorgevallen te zün, beoordeelen,
L, maar dan verklaar ik ook ronduit, dat de uit mün tüd vermelde
een_samenraapsel zijn van grove leugens en neem dit als maat-
I staf van de rest. Van mishandeling was in müne dagen nooit
` sprake. De grootste straffen bestonden voor de groote jongens
· in het onthouden van weekgeld of voor wie zich heel kwajon­
‘g, gensachtig had gedragen in het zenden naar de schoolbanken
.3 voor korter of langer tijd. Een enkele maal zag men des Zondags
j eens een jongen voor straf in zün daagsch pak loopen. Dat was
j alles. De schooljongens moesten, voor zoover ze buiten de school
gestraft werden, wel eens aan de belpaal staan, maar dat staat
t! gelük met wat een moeder doet, die haar kind wel eens in een
° ' hoek zet.
[· Met het luiden der bel voor het opstaan, was ook de heer
I Van ’t L. gewoon op te staan. Men zag hem dan al spoedig in
{ zQn morgenjas op het err rondwandelen. Zoo iets doet niet
" iemand, die de weezen exploiteert.
l Wij, onderwüzers, aten (ons getal was toen nog klein) bü de
xl fam. V. ’t L. aan tafel. Die tafel was goed, maar burgerlük. Van
i 1 een weelderige levenswijze heb ik nooit iets bespeurd. Wel weet