HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 68

JPEG (Deze pagina), 816.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

è
l “
ll
66
Ook de hartelüke groeten van mün knecht, den oudwees H. _
de Zwart, die hiermede volkomen instemt. `
Z12vENB1.ïRGEN, 2I juli. l
Onze oud­wees H. Dijker uit Delft schrijft o. a. het volgende:
Gaarne wenschte ik voor dezen brief een plaatsje in uw blad. jj
In de nieuwsbladen en couranten wordt veel lastertaal vernomen .
tegen den Heer Van ’t Lindenhout. Hier tegenover mag ik niet
langer het zwijgen bewaren. Zelf ben ik van ’t jaar 1875 tot188o
onder toezicht van u, mijnheer, verpleegd geworden, waarvoor '
ik u nog altüd recht dankbaar ben. Het spüt mü zeer al die ,
leugen en laster te moeten hooren en dan ook nogvan oud­weezen.. *
Mishandeling heb ik bij u nooit bijgewoond. Men noemt onder tf
de mishandelden E. Kwast. Ik weet niets daarvan en heb er ü
nooit iets van vernomen, hoewel ik er vüf jaar met hem ben ·;
geweest. Daarom kan ik het niet anders beschouwen als laster,. jj
· Nooit heb ik het kunnen denken, dat er onder de oud~weezen
zulke lage persoonen zouden zijn. Van vreemden als Van Deth
en Van Houten kan men het nauwelüks begrüpen. Het ware ,,;j
wel te wenschen dat ouders aan de kinderen opofferden, wat
de heer Van ’t Lindenhout doet, dan zou het er beter in onze f
maatschappij uitzien. Ik wensch hier niet meer bij te voegen,
alleen dit nog: Laten de oud-weezen ten minste toonen, dat zij .
liefde en dankbaarheid hebben voor den heer Van ’t Lindenhout. Dit { ,
. is niet meer dan hun plicht en ik hoop dit spoedig te vernemen. ·,Y;
Zoo noo noem ik mij uw nogmaals dankzeggende oud­wees van ·
Neerbosch. H. DUKER. W
Groet ook de weezen. Ik hoop u te steunen in den gebede. iv,
De Heer helpe u. I I
Adres H. Düker, 26 Nieuwsteeg te Delft. E
L.
Nog voegen wij het volgende schrijven hieraan toe: ,
Zeist, IQ juli. `
Zeer geachte Mq'nheer en Mevr0z¢w./ j

Tot mün spüt kon ik de Vergadering der Oud­weezen,_te Utrecht
gehouden, niet bijwonen, omdat wij nog niet tehuis waren. Maar j
ik stem van harte met hen in, dat ik naast God mün goede
opvoeding aan Neerbosch te danken heb, want waarlük, mün
familie had mij die niet kunnen geven. I2 jaar heb ik bij u ver- ..
toefd en als ik nu terug zie, hoe ik bü u kwam, daar ik zoo ‘ •j'
mank ging, dat ik haast niet kon loopen en Mina van der Horst, I.
toen over de oudste meisjes gesteld, mü de trappen moest op-
dragen, want die kon ik niet opklimmen, dan moet ik dit alles
op hoogen prijs stellen, wat ik bü u heb genoten en dat ik dan *
ook aan ieder vertel, die naar mij hooren wil. Hij, die toeliet, dat
deze zware beproeving over u kwam, zal ook alles wel weer