HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 67

JPEG (Deze pagina), 890.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

I
“ ll
. 65
ik roep uit volle borst: Lang leve vader en moeder Van ’t Lin-
lv denhout!
j Met dank voor de opname,
j Uw dw. dr.
_]OHs. DEN BOER.
g Doxznniïcnr. Oud-wees.
Ell ""
j Onze oud­wees C. H. van den Berg, die reeds lang gehuwd
Y is, sedert 14 jaar de weesinrichting heeft verlaten en als Mr.
` kleermaker zich in Zevenbergen heeft gevestigd, waar een an-
l der van onze weesjongens als knecht bij hem werkzaam is,
‘ schrüft o. a. het volgende:
My'nheea’ en Mevr0u·w.’ Wü beleven dagen van laster en hoon,
wl maar die laster en hoon is zeer onverdiend, daar kan ik van ·
;§ getuigen. Hoe dankbaar moesten niet allen zijn, die een schuil-
plaats bij u hebben gevonden, daar moest niet een ontevreden
-. zijn. Wat zou er van ons geworden zijn, indien God het nietin
ll uw hart gegeven had om weezen in uw huis op te nemen. Hoe
klein züt gü begonnen. Met twee niet waar? En de Heere onze
_ ·God heeft het gezegend zoodat nu, na ruim go jaar, honderden
hun tüdelük, maar ook hun eeuwig geluk daar hebben mogen vin-
l den. God is zelf de bouwmeester van alles, maar gij vader Van
’t Lindenhout hebt er toch altijd op mogen wijzen, dat de Heere
jip jezus het is, die de zondaren liefheeft en zalig maakt. En ditheeft
ij de Heere God aan veler harten gezegend. Maar, münheer en
mevrouw Van ’tLindenhout, hoe sterk de vüand ook moog aan-
j komen, het werk Gods op Neerbosch zal hü niet vernietigen. Hü
Q heeft u beiden tot een leidsman gesteld voor arme weezen.
il Heb nogmaals dank voor al de weldaden aan mü bewezen, voor
j de I2 jaren, die gij mü vergund hebt onder uw dak te mogen ver-
toeven, want wat zou er van mü gekomen zün, indien güuover
jl niet had ontfermd, daar ik zeer zwak en lijdende was, zoodat
ll ik niets had kunnen leeren, indien ik niet in de Weesinrichting
`l ware gekomen. Nu heeft de Heere God mij bovenmate gezegend.
.=‘ schenkt mij gezondheid, kracht en alles wat ik noodig heb
en dit zün de vruchten van de inrichting welke ik reeds 14 ja-
ren nadat ik deze heb verlaten, heb mogen plukken. Gü zijt
' daarvan de zaaier in Gods hand geweest. Op Neerbosch heb ik
l ~de beste jaren müns levens doorgebracht. En nu, münheer en
mevrouw, wil ik eindigen met de bede, dat de Heere God u ze-
; _genen mag en kracht geve, uw moeielük werk voort te zetten.
Zoo de Heere wil, hoop ik eens spoedig de mü zoo liefelijke
plaats te Neerbosch weder te bezoeken. En welk een grootvoor­
= recht is het toch, dat ook in mün hart het vooruitzicht leeft,
j dat wij eenmaal daarboven den Heere zullen loven en prijzen
voor het groote verlossingswerk voor en aan ons geschied.
"‘ Na vele groeten en dankbaarheid aan u noem ik mü uw broe-
der en zuster in den Heer en oud­wees.
C. H. VAN DEN BERG.
l 0
l a
4