HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 66

JPEG (Deze pagina), 899.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

I
64 ‘ jl
N
beetje bekend is met Neerbosch dat er in de laatste jaren meer
zgn gestorven door Mazelen en Typhus (die daar geheerscht j`
heeft,) dan eenig ander jaar, doch ook daarvoor wordt nu gezorgd; `¥‘
het Ziekenhuis, alreeds begonnen, zal in tüd van ziekte verschei- .
dene kinderen een plaatsje kunnen aanbieden. Wij als oud­wee­ J
zen, hopen dat alle vrienden en vriendinnen, die zoo ver de .
weezeninrichting hebben gesteund, niet zullen luisteren naar de ,’,
tong van leugen- en lasteraars, doch laten we het werk door
God hand begonnen niet alleen met raad, doch ook met de t'
daad bijstaan. En wanneer het Hollandsche volk zich laat leiden
door de tong van eenige lasteraars en leugenaars, laten wü dan ‘«
als oud­weezen te zamen uitroepen: het is een leugen. lk voor
mü zeg Moeder en Vader Van ’t Lindenhout nevens God harte- t
lijk dank voor de opvoeding aldaar.
P. S. Nog nooit heb ik Dhr. V. ’t Lindenhout naar iemand toe
zien gaan en hooren zeggen: ik heb een plaats voor u in Ame-
rika; het Waren altijd de jongens die hem lastig vielen met vra-
` gen: mag ik naar Amerika, en dan nog waren het die, die
eenigszins door goed gedrag uitmuntten. Mijn wil was al vroeg «i
om naar Amerika te gaan en ik zeg Dhr. V. ’t Lindenhout har- %
telijk dank voor de kosten aan mij besteed, en ik hoop, wanneer
ik gezond blijf en als ik eenigszins kan de gelden voor mü be- M.
steed en de goede uitzet mü medegegeven over te sturen, opdat
er nog vele andere weezen ons naar dit goede land mogen vol- I,.
gen, Vriend Fillet, ik zeg u hartelük dank voor het briefje mij j j
bijtijds toegezonden en ik hoop, dat ik een stukje uit dezen brief l.;
overgeplaatst mag zien in de courant, en hoop dat je mü als het * '
noodig is nog meer mag vragen omtrent de verpleging en op-
voeding op Neerbosch. Hiermede zend ik een kleinigheid naar jj
Mr. Bloemendal voor het nieuwe Ziekenhuis, als bewüs dat ik y,
de oude Weesinricliting nog niet vergeten heb. j
MQ·72/l6€7' de Rcdactezw! ja
Mag ik zoo vrij zijn in uw blad eenige plaatsruimte te vra-
ger? Daar ik in uw laatstenummer zooveel tegenspraak heb pz;
vernomen, ook veel dankbetuigmg jegens onzen heer Van ’t Lm-
denhout, voel ik mijzelven gedrongen, daar ik ook een oud-wees
ben, zooveel mü aangaat, eer, lof en dank toe te brengen aan ` .
onzen Vader en Moeder der weezen te Neerbosch. Daar ik zes j
jaren onder bescherming van het Weeshuis­regiment heb door-
gebracht, stel ik hoogen prijs op onze Inrichting en heb over _
voeding, kleeding en deksel, evenmin over ’t personeel, niets `
te zeggen, en kan de laagheid van de tegensprekers met dul-
den. En wijl ik mijnheer en mevr. Van ’t Lindenhout een oprecht j
paar voor weezen noem, zoo voel ik mij gedrongen, mün dank- j
baarheid door stad en land bekend te maken, daar ik zes jaar
de liefderijke bescherming genoten heb van onzen heer Van _~.
’t Lindenhout. Had ik iets te vragen of te zeggen, altijd was
onze heer dezelfde, nooit ben ik laag of gemeen behandeld, en
“ l
r
4