HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 64

JPEG (Deze pagina), 857.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

62 jl
want wij weten allen, dat Neerbosch niet volmaakt is, evenmin
als eenige huishouding dat zou kunnen zijn. Wat het gaan van ‘
de weezen naar Amerika, betreft, dat zulks tegen hun zin zou Q
geschieden, is een lastering, die alle begrip te boven gaat. Er 1
zijn hier ongeveer 25 weezen in deze stad, maar van niemand l
heb ik ooit gehoord, dat hij gedwongen was naar dit land te j .
vertrekken. Wel heb ik gehoord, dat {mijnheer ons niet wilde
laten gaan, vóór de naaste familie er in toestemde. 5
Nu wilde ik u wel eens vragen, hoe het mogelük is, dat ie-
mand eens anders naam straffeloos kan schenden. Als het in dit
land gebeurde, dan kon men zooveel schadevergoeding en straf
eischen als men wilde." .
De tweede brief is van den heer J. Otte, eveneens te Grand-
Rapids, North Coll. Ave.
Deze schrijft: ,,Als er iemand van de oud­weezen te Grand _
Rapids getuigenis kan geven over de opvoeding te Neerbosch
genoten, dan ben ik het. I
‘ ,,Naar mijn beste weten, zün er 24 à 25 oud­weezen in deze ‘ _
stad, die ik allen getracht heb voort te helpen. De meesten de-
zer jongens komen voortdurend ten onzent en bü de gesprekken,
die wij voeren, komt vooral de weesinrichting ter sprake, waar·
van zij zulk een heerlijk getuigenis geven, dat het ons hart goed
doet. Vooral wanneer zü over mijnheer en mevrouw spreken,
openbaren zich dadelijk de liefde en achting, welke zij hun toe-
dragen en spreken zij hun dank uit, dat voor hen de weg naar
dit goede land Amerika werd geopend. Dat zij het goed hebben
hier, bewijst ook het feit, dat velen hun broeders en zusters, die
nog in de Weesinrichting waren, overhalen om hier te komen.
Enkelen zün reeds gehuwd. Sommigen hunner zün reeds aan- {
nemers en comfracicrs van huizen, anderen werken op fabrieken. lj
Het zijn flinke jongens, waarvan wij kunnen zien, dat zij een op- `
voeding hebben genoten, die goud waard is.
,,Uit Christelijk en maatschappelijk oogpunt acht ik het mij een
eer hen te hebben aanvaard en heb ik hen als een vader hier
trachten te helpen, waarvoor zü Mr. Otte dan ook erkentelijk zün. j
Willen de heeren Gebr. Houtman deze weinige letteren laten j
publiceeren in de courant, het zal mü aangenaam zijn. Zü kun- H
nen er mede doen, zooals hun goeddunkt.” j
(De heeren Houtman verzoeken overname van deze brieven j
in de andere bladen.) `
CLEVELAND, 9 juli 1893. j
Steven Vunderink getuigt, dat hij op Neerbosch’ Weezenin­ «
richting door Vader en Moeder Van ’t Lindenhout, en alle me-
dearbeiders en arbeidsters zoo goed is behandeld als een kind ,
bij eigen vader en moeder kan of kon behandeld worden. En, '
geliefde vrienden, dat hoop ik, zoo lang als de Heere God mij
de tong in den mond laat, om te spreken, te getuigen, en ook te
l
l