HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 63

JPEG (Deze pagina), 890.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

{_ _ Y __ __ _
i 61
reinheid in alles, maar dan ook naar den grootsten eenvoud in
kleeding en voedsel. Y/Vülen Ds. Heldring heeft mij meermalen
gezegd, dat naar zijne wijze van zien, de groote fout van de in-
richtingen tot verzorging van weezen, hierin was gelegen, dat
de weezen het er te best hadden en het nooit in ’t maatschap-
pelijk leven zoo konden terugvinden, als ze het hier hadden ge-
noten. Van daar de geest van ontevredenheid, die de weesmeisjes
W en weesjongens kenmerkte, wanneer zij de inrichting hadden ver-
laten. Ik heb deze ernstige waarschuwing niet vergeten en heb
dertig jaren lang gezien, hoe God in züne groote liefde den
eenvoud kroont met Zünen zegen.
Ook ditmaal nemen wij getuigenissen over Neerbosch’ Wees-
`F inrichting van vrienden en van oudweezen in deze kroniek op.
`I Waar zooveel over en tegen Neerboscl1’ stichting is geschreven,
gevoelen wü ons gedrongen op hun vriendelijke vraag ook aan
hen nogmaals het woord te geven.
E ‘ DRIE BRIEVEN UIT AMERIKA.
F Men leest in het Dagblad van Zz¢zd­H0//axzd en ’s Gravenhage:
l Gelijk bekend is, hebben de heeren Gebr. Houtman, alhier,
spoedig nadat door hen besloten was om het oordeel der oud-
weezen van Neerbosch te vernemen omtrent de stichting, aan
. de in Noord­Amerika vertoevende oud­weezen een telegraiisch
antwoord verzocht op deze vraag:
,,Sz‘emt gy' volmmzdzlg toe, dat de iojwoeding te Neeïóosch goed
.· ,,zIs en dat de heer Van ’z‘Lz&zde1«zh0at een lzefhebbemd vader ze, dze
l ,,al/es d0ez‘ mei zq'1/z familze tot welzgäz van de weezen ?"
j Het is ook bekend, dat per telegraaf met je op deze vraag is
, geantwoord.
V Thans hebben Gebr. Houtman ons inzage gegeven van een
tweetal brieven, door hen uit Amerika ontvangen en waarin het
toestemmend antwoord werd gemotiveerd.
l, De eerste brief is van Gerrit Duthler te Grand Rapids. Hü
Q schrüft o. a. ,,Neerbosch is mij alles. Mün gedachten zün daar
`* ieder oogenblik en ik hoop, dat God mij bewaren zal, dat het
e ooit anders zou worden. Dat weten vader Van ’t Lindenhout en
de zijnen ook. Uw vraag wil ik beantwoorden niet uit dwang,
M maar uit vrüen wil, en hoe zou ik anders kunnen zeggen dan .
l ja, duzèend maalja! Ik ben dan ook dadelük naar het telegraafkan­
7 toor geloopen en heb u dat antwoord gezonden, in de hoop, dat
l u het nog tijdig zult hebben ontvangen. I
y ,,Zeer verontwaardigd was ik, toen ik voor ’t eerst in Hei
Oosten van deze zaak las, en diep, zeer diep medegevoel heb t
ik voor vader en moeder Van ’t Lindenhout en hun familie, die g
r hun leven wijden aan zulk een door God rijk gezegend werk.
_ ,,Wat men van Neeïbosch vertelt, zijn gruwelüke leugens. Dat g
er op Neerbosch wel zaken zün, die anders konden wezen, daar- ;
~ over wil ik niet rechten en dat zal geen mensch willen doen,