HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 60

JPEG (Deze pagina), 827.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

58
good op hot hoofd, on in Adamscostuum do bosohjos ingovlucht
on daar aangoklood. Do oppassors kokon loolgk op hun nous,
want van aohtoron in zoo’n oostuum, was do oon aan don andor
golgk on waron wg niot konbaar. Maar 0 schrik, bg onzo thuis-
komst hoordon wg, dat oon zgn plunjo had vorgoton, wolko ons
vorklikto, on hot alzoo don hoor Van ’t Lindonhout ook tor ooro 4
kwam.
ZEd. kwam ’s avonds on wo daohton: nou dat zal or aan
zitton, maar wat was onzo straf? Eon 3 of 4 van ons wordon
-oons flink aan do ooron gotrokkon on oon vormaning dat indion
zulks woor gobourdo, wg allon zoudon gostraft wordon. Alzoo
ziot mon, ZEd. strafto oon ochton jongonsstrook licht, maar _
wannoor mon diofstal mot inbraak ploogdo, zooals oon dior oud· [
woozon, waarvan zoovool in do Gouranton wordt gosohrovon, dan E
ontzag ZEd. do roodo niot, on zag niots door do vingors.
Oud­woozon, wolko nu zoo’n drukto makon van slochto bohan­
doling onz. hobbon hot zokor nu in oons zoo slocht gokrogon,
want bgna allon van hon, dio nu mot do bowusto broohuro moo-
` doon, hobbon hot 25 jarig bostaan moogoviord on op dat foost
hooft mgnhoor Van ’t L. govraagd: nu jongons, hoo hobbon jolui
hot hior gohad, on oon oorvordoovond ,,hool bost mgnhoor," klonk
ZEd. to gomoot.
Nu oons ovor hot Ziokonhuis gosprokon; ik bon zolf ziok go-
woost on had hot bovonmato bost, on moost or uit on wol om
rodon dat ik horstold was, maar had or nog graag oon poosjo
willon blgvon. Maar wg oudwoozon konnon do ziokonmoodor on
woton, dat zg good voor do woozon is als oon moodor maar
wozon kan voor oon kind. En kraakzindolgk dat hot daar is,
mon kan or, zou do Goldorscho boor zoggon, pap van do vloor
oton.
Mgnhoor Van ’t Lindonhout is, zoo hg maar ovon kan, in hot r
Ziokonhuis om do ziokon to trooston on hun mood in to sprokon, ,
on komt ZEd. in hot Moodorhuis, dan hangon do klointjos hom ,
als oon klis om hot lijf on is dat nu do man door do brochuro­
schrgvors goschotst als iomand golgk oon Blauvvbaard van do s.
kindorprontonbookon !
Noon schando, dubbolo schando voor do oud­woozon, dio togon
hun ploogoudors durvon gotuigon, to moor daar or ondor zgn, ·
van wio ik woot, dat zg ook na hun vortrok uit do inrichting
mot gold on goodon raad zgn goholpon, maargondank is do modo I,
van onzon tgd. Maar wg oudwoozon hopon, dat Mgnhoor niot .
achtoruit ziot, maar voort zal gaan om donzolfdon wog to blg- °
von bowandolon. Dat wonschon wg van harto uit naam van allo
oorlgk gozindo oudwoozon. ,
K. G. H. RINGELING.
e