HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 6

JPEG (Deze pagina), 920.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

u
I
I
4
ons medelijden op, daar hü een gebrekkigen arm heeft en een I
stüf been en ons verzekerde, dat het zün lust zou zijn de kinderen
tot jezus te leiden. De beide andere benoemde onderwijzers I
hadden ook de taak op zich om buiten de schooluren surveillance I
over de weezen te houden en daarom ontvangen zü een salaris
van f 400. Hem konden wij natuurlük om zün gebrekkig lichaam
deze taak niet opdragen, doch daar hü ons een gunstig getuig-
schrift toonde van een der bestuursleden der inrichting, aan
welker school hij toen werkzaam was, deed ik hem het voorstel
om tot ons te komen op een salaris van 250 gld. ’s jaars boven
kost en inwoning, bewassching en geneeskundige hulp. Hü toonde
zich hiermede zeer tevreden en het is dan ook waarlijk geen I
kleine bezoldiging voor iemand, die een gebrekkigen arm heeft I
en een stüf been en geen andere acte bezit dan die van hulp- I
onderwijzer. En er zal in ons land denk ik niemand zijn, die den
Heer A. j. van Houten een tweede maal zulk eene bezoldiging I
aanbiedt.
Bü zijn komst op de school bleek het echter maar al te spoe­ I
· dig, dat hij aan eene Christelijke school geheel misplaatst was.
Hij kwam kort daarop bü mij om mü te verzoeken, of hü ook I
surveillance mocht hebben. Ik heb hem toen geantwoord, dat ik ,
er over zou denken, indien hü zich er in gewerkt had n.l. voor I
de school. Het bleek echter hoe langer hoe meer, dat de heer I
A. j. van Houten, in plaats van zich de belangen der school I
aan te trekken, deze weinig telde. Eenige malen was er dan ook
reeds in onze bestuursvergaderingen over gesproken, dat hü niet I
langer in de Weesinrichting kon werkzaam blijven. I
Ik heb altijd getracht het medelijden voor hem op te wekken
en zoodoende zün ontslag nog eenigen tüd te verschuiven, op I
hoop, dat het anders worden zou. Ten laatste echter was dit I
uitstel onmogelijk en is hem namens de commissie voor het on-
derwijs aan de weezenschool gezegd geworden, dat hij naar eene I
andere betrekking moest uitzien, doch zoolang kon blijven, dat I
_ hij deze gevonden had. Nu kreeg hij na lang solliciteeren een I
plaats aan de openbare school te Almkerk (Noord­Brabant). Ik I
was zeer dankbaar, dat hü heenging en de invloed van zün ver- ` 5
blijf op Neerbosch is tot nu toe nog niet verdwenen. En nu heeft {
deze heer Van Houten de brutaliteit aan mijn zoon een brief te
schrüven, waarin 0. a. voorkomt, dat hij een brochure gereed
heeft, waarin al de schandalen van Neerbosch’ Weesinrichting
zullen openbaar gemaakt worden, doch dat hij hier niet voor is,
maar aanbiedt dit af te koopen met een som van f 293. Hier­
voor heeft hü eene rekening aldus opgemaakt: f Ioo voor de
moeite, dat hij zich er in gewerkt heeft (n.l. in datgene, wat hü
verplicht was te doen;) A/(24. schade, die hü gehad heeft aan
kleeren en schoeisel, omdat hij in een onbewoonbare kamer heeft
gewoond. (Wij noodigen allen uit de kamer, waarin de heer A.
j. Van Houten op Neerbosch zijn verblüf heeft gehouden, te komen I
zien.) Verder f 39 voor voedingsmiddelen, die hü zich wekelüks I
heeft moeten aanschaffen om geen gebrek te lüden. (Ik heb na I
­ ____, . .. .,.. . "‘””_”"`
"{?ïï`ïïK”T¤*ïH$j: V X]- äïäïäïäwzä ,,C`ïè¥ïiä·'%ä`ëï*‘§Y¥ïi"':ï".‘I;iY"'ïêïC?§?'$FI“·”ï¤'..Y'[i=‘­>= T1 w ·=’ï ‘ " "^ ‘ · "·` " `