HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 58

JPEG (Deze pagina), 786.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

56
hg wil doordrijven. Maar nog eens, op leeftgd gekomen, moet
ik erkennen: ,,het was er goed, het kon moeielgk anders."
Abraham Koster spreekt van beulen; laat ik dit zeggen, dat
mgnheer Van ’t Lindenhout persoonlgk heel weinig straft, en dat
vele straffen bestaan in het inhouden van weekgeld, het ver-
plaatsen van de eene tafel naar de andere, enz.
En nu nog dit, M. de Red., wie is Abraham Koster, of liever,
wat was hg tgdens zgn verblgf te Neerbosch? Hij is er 5 jaar ‘A
geweest, ik 9 jaar, zoodat ik hem heel goed ken. Het is toch
wel van eenig belang, te weten, wie iets zegt, uit welken mond
het vloeit. Welnu, Abraham Koster was in zgn tijd de grootste
belhamel van Neerbosch, die om slecht gedrag vande inrichting: ,
is gestuurd. §
Hg was de hoofdpersoon bg den diefstal, waarvoor de ,,geeseling"`
is toegediend, waarvan onlangs Kwast (een der beste vrienden
van Koster) schreef. Er waren toen appelen gestolen uit de
provisiekast, waarbg de bende een groote ruit had uitgenomen.
Het publiek oordeele, of een duchtige kastgding verdiend was
of niet. A. Koster is arbeider, heb ik gemerkt, hg had een
` flink timmerman kunnen zgn.
Het ware te wenschen, dat het publiek, ’t welk al die schan-
dalen leest, ook bekend was, met al de drgfveeren dergenen,.
die ze schreven en met de personen zelve, opdat het het over-
drevene zou kunnen herkennen.
U bg voorbaat dankzeggende voor de opname, heb ik de eer
te zgn, M. de Red.
Uw dv. cléerzdctr,
_ W. SINGEWALD, .
RIDDERKERK, 4 Juli 1893. Klompenmaker.
Overgenomen uit De Kleine Cozmmt van 14 Juli 1893: 5
De oudwees K. Ringeling schrgft in het Niezmvsblctcl wor Ne
cïerlcmd het volgende: d
Jlfvjizheer de Redaczfemü I
Twaalf jaar te Neerbosch geweest zgnde, wil ik wel een paar
dingen verhalen, hoe het daar is en zal het mg aangenaam zgn ,
als dit in uw blad geplaatst kan worden. *
Als burgerjongen, flink uitgerust met de noodige kleeren enz.
door mgn familie na den dood mgner ouders, er naar toe ge-
bracht, was het in den beginne lang niet gemakkelgk er te ge-
wennen, spoedig echter vindt men zgn vriendjes, en soort zoekt I
soort is een waarheid, die men op Neerbosch kan vinden ten
opzichte van vriendjes. i
Met mgn 8ste jaar in de inrichting gekomen zgnde, moest ik ,
direct naar school en daar ik door mgne ouders al met mgn 5e-
_jaar er heen gezonden werd, behoefde ik niet in de laagste ‘.