HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 57

JPEG (Deze pagina), 854.27 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

j met · ·~· ‘··· ·
* 55
de reis aanvaardde naar N­Amerika, kwam er in ieders oog een
r traan, daar het voor het laatst kon zgn. Na eenige maanden
werd hg met gejuich - uit aller mond - weder ontvangen.
Een ieder kan wel begrijpen, dat er over ruim duizend kinde-
ren, die van allerlei ouders afkomstig zgn, veel te beheerschen
is. Het is voor ieder kind, dat van zgn ouders is beroofd, een
gelukkig tehuis. Er zgn veel menschen, die de brochure geloo·
V ven, en daarom geef ik deze verklaring. Ik gevoel mg gedwon-
gen, mgn grootsten dank te betuigen aan den heer J. van
’t Lindenhout voor de opleiding, die ik van hem heb ontvangen.
Ik vrees, dat het schrijven voor ditmaal te lang zou worden,
waarom ik eindig met dank voor de plaatsing.
f M. DE KONING,
‘ Oud­Wees van Neerbosch.
·ENKHUIZEN, 28 Juni 1893.
Overgenomen uit de Kleine Courcml van 11 Juli:
In de Kleine Courant van Rotterdam leest men het volgende
ingezonden stuk:
Mvjnheer de Reelelclem"!
Wees zoo goed eenige opmerkingen in uw blad op te nemen
naar aanleiding van het ingezonden stuk van A. Koster, in
' het nummer van Donderdag 29 Juni.
, Abraham Koster sehrgft over het voedsel, maar ik moet be-
| kennen, dat ik te Neerboseh genoeg kreeg. Of ik niet meer ge-
I lust had? Zeer zeker, maar welke gezonde jongen zegt gauw
,,ik heb genoeg"? Ik durf zeggen, dat ik het er vrg wat beter
Y had dan thuis in Amsterdam.
J Abraham Koster zou liever in de gevangenis zitten dan te Neer-
bosch. Ik niet, en het zou mgn innige wensoh zgn, dat mijn
A, kinderen in de Weesinrichting werden opgenomen, als zij het
ongeluk hadden, mg en hunne moeder te verliezen.
i Ik denk steeds met dankbaarheid terug aan Neerbosoh en
I zzal mijnheer Van ’t Lindenhout steeds dankbaar blgven voor de
opvoeding, die ik daar genoten heb? Of ik nooit slaag gehad
_ heb ? Zeker, Abraham Koster zal mg nog wel kennen, ,,den mof",
zooals ik altgd genoemd werd.
In mgn tgd was ik een der belhamels van Neerbosch, dikwgls
.heb ik mg tegen een opgelegde straf verzet, maar als ik nu
· nog eens, nu ik een man geworden ben, daarop terug zie, dan
L moet ik zeggen: ,,de slagen, die ik kreeg, waren verdiend."
· Waar zulk een aantal kinderen in zulk eene groote inrichting
j verzameld zgn, moet orde en regel heerschen, het koste wat het
j wil. En dat zulks soms heel wat kost, valt te begrgpen, als
men bedenkt, dat ieder kind en iedere aankomende jongen of
meisje, een hoofd heeft, waarnaar hg wil leven, en een wil, dien