HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 55

JPEG (Deze pagina), 960.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

1
* ea
1 in de Twentsche Coummt genoemde beschuldigingen ondervraagd,
_ en zij heeft mh betuigd, dat de beschuldigingen, welke zij zelve
i gelezen had, lasterlijk waren. ,,Ik - sprak zij - heb goed eten,
‘ goede kleeren en een flink, fatsoenlük bed gehad. Men stopte
ons maar niet zoo twee aan twee in een bed. Dit gebeurde al-
leen, en dan ook bij een uitzondering,met kleine kinderen."Op mijn
vraag of zij nog al niet eens flinke kastijdingen gekregen had,
1, antwoordde zij: ,,Volstrekt niet! Ik heb het er altgd goed gehad.
Zware straffen werden alleen op bengels toegepast, met wie
niets te beginnen was." Het meisje hield veel van Van ’t L.
Het behoeft wel geen betoog, dat eene inrichting als van den
heer Van ’t L. hare gebreken en schaduwzijden heeft. Dit geldt
van onze eigene gezinnen, van onze eigene opvoeding, en na-
X tuurlijk nog in veel sterkere mate van een groot gezin als t
` dat van den heer Van ’t L. Een philanthroop van naam, dien ik
voor een poos over de zaak van Van ’t L. sprak zeide mij let-
terlhk: ,,Wanneer ik mijn werk met het oog beschouw, waar-
mee de schrijvers van de brochure het werk van den heer Van
’t L. zullen beschouwen, kan ik van mun eigen werk wel een
chronique scandaleuse schrijven? Voorwaar een merkwaardig
woord uit eenen bevoegden mond!
Nog eens: Ik kan niet dulden, dat een geacht man zoo laag
l en duivelsch behandeld wordt als door de karakterlooze schrijvers
van de brochure. Ik weet ook door gesprekken, welk een warm
{ hart de heer Van ’t L. niet alleen voor zijne weezen, maar voor
het geheele ruime gebied van de in- en uitwendige zending heeft
. en wat hij geheel onbaatzuchtig daarvoor doet. Wanneer de edele,
· vrome man zoo met slijk geworpen wordt, moet ik, wat ik, na-
l tuurlijk anders niet in ’t openbaar bij zgn leven doen zou, de
* loftrompet over hem doen hooren. De heer Van ’t L. heeft voor
eenige jaren conferentien op Neerbosch georganiseerd ter bespre-
I king van de maatschappelijke en sociale nooden, die door velen,
, vooral door predikanten bezocht worden. Van ’t L. is er evenwel
‘ de ziel van. Een der vruchten van deze conferentien is, dat on-
6 geveer 20j arme gezinnen dit jaar uit het Noorden van ons
l land naar Canada overgebracht zijn, waar zij met den landbouw
5 een fatsoenlijk stuk brood kunnen verdienen. Straks zullen
· anderen hen volgen. Een andere vrucht van deze conferen-
T tien, is, dat men een nieuwe bedelaarskolonie in Gelderland
. stichten zal, waar het uitvaagsel der maatschappij aan een
lj fatsoenlhk, arbeidzaam leven gewennen moet en vooral maat-
schappelük moet opgevoed worden. De Heer Van `t L. is
{ daarenboven krachtig werkzaam voor de Salatiga-zending, voor
' de Egyptische zending en voor de zending in China. Een Ame-
j rikaansch geneesheer-zendeling. Dr. Otte, die ook in ons land
. gestudeerd heeft, vond voor zijn werk in China zulk eene
j krachtige medewerking in den heer Van ’t L. dat hij zijn zie-
· kenhuis, dat hij in China stichtte, naar Neezbosch heeft ge-
t noemd. Het is jammer, dat de onderwijzer Van Houten niet
, i. p. v. te Almkerk onder de Chineezen zit. Daar was hij beter

I