HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 54

JPEG (Deze pagina), 903.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

l
*
dan klaagt 111611 over iets, dat niet veranderd kan worden. 1
Er zgn van de oud-weezen evenwel ook niet alleen klachten ,
vernomen. Vele11 denken n1et groote dankbaarheid aan de leiding |
en de leering van den heer Van ’t L. terug. Ik zal eenige feiten `
uit mgne ervaring als predikant noemen. Onze eerste dienstbode
in onze eerste gemeente was eene verpleegde van Neerbosch,
Zij was, hoewel van gegoeden stand ­ haar oom, thans overleden,
was predikant te Amsterdam geweest en haar broeder studeerde 1,
voor arts - uit een verwaarloosde. zedelijk diep gezonken fa-
milie voortgekomen e11 daarna als kind naar Neerbosch gezonden.
Onze dienstbode was op hare familie en haren stand zeer trotsch
en wist wel wat haar toekwam. Zij behoorde niet tot de gemak-
kelgke en zachtzinnige naturen. Maar 11ooit heeft zg over hare {
opvoeding te Neerbosch geklaagd. En over de voeding en over 3
de ligging en over de kleeding was zg hoogst tevreden. Groot
was hare erkentelgkheid bovenal jegens den heer Van ’t L. Nooit
zou zij hem vergeten.
Ik werd te Alnieloo eens bg een baas ontboden, die pas een
` jongen van 18 jaren Vàll Väll ’t L. gekregen had. De baas even-
wel - hoewel een uitstekend man ­ kon 11lGt den jongen niet
opschieten, want deze laatste gevoelde zich hier niet thuis en
had het heimwee 11aar Neerbosch. Op een goeden morgen was
hg l1et huis hier uitgeloopen on1 naar Neerbosch terug te wan- I
delen. Gelukkig hebben wg 11og bij tgds dit plan vergdeld. De
jongen moest evenwel naar Neerbosoh terug. Hg was l1ier niet <
te houden.
Voor drie jaren kreeg ik eene boodschap van een Ahneloosche ~
baas, om te verschgnen aan het ziekbed van een zgner kneoh·
ten, die een oud­discipel van Van ’t L. was. Ik heb den zieke, i
die kort daarna gestorven is, vele malen bezocht, en hem her- ,
innerd aan hetgeen hg in vroegere jaren van den heer Van ’t L. 1,
gehoord had. Sprak ik van zijnen vroegeren geestelgken vader, .
dan straalde zgn aangezicht van blijdschap. Die herinnering deed j
hem goed en wekte de edelste aandoeningen in Züll hart op.
Toen de heer van ’t L. Jr. voor 1*/2 jaar hier ’s avonds in j
de Groote Kerk eene spreekbeurt vervuld had, waar hg door tl
zgnen eenvoud, die toch het kenmerk der waarheid is, allen ·
trof, kwamen na afloop va11 den dienst, verschillende oud­weezen, ‘
van wie sommigen 11/2 uur geloopen hadden om hier te komen, T
bg mg aan huis en verzochte11 mg of zg den he.er Van ’t L. ·
nog eens spreken mochten. Die ontmoeting in de kamer, waar
ik deze regelen schrgf, was allerhartelgkst. Welk een band be- {
stond er tusschen die oud­weezen en hunne weldoeners I Er kwam I
geen eind aan de gesprekken, al moesten de oud-weezen ook
nog ver naar huis terug loopen. Ik zat en luisterde stil, en die Q
ontmoeting versterkte mg nog meer in mgn sympathie voor ·
Neerbosch, dan zelfs de toespraak had vermocht. Hier zag ik [
een ongekunsteld feit. `
Een van mgne catechisanten, die als 18­jarig meisje de inrichting t
verliet en die er 13 jaren vertoefd heeft, heb ik gisteren over alle J
I