HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 50

JPEG (Deze pagina), 779.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

48
Men leest in de TVQSZLZCHZCZSCYZG Cozrrcuzt het volgende ingezen- ‘E
den stuk: _¥
M@`nheei‘ de RBCZQCï8Zl7`.’ ·
Ondergeteekenden, oud­weezen van de Weesinriohting te Neer-
bosch, zich diep verontwaardigd gevoelende, over het smadelgk
en schandelgk schrijven, over den heer Johs v. ’t Lindenhout en
bovengenoemde Inrichting, kunnen en mogen het niet nalaten. ,
om, door middel van uw veel gelezen blad, het volgende onder V "
de oogen van het publiek te brengen: _
Ten eerste, dat wg resp. 9, 10 en 12 jaren in bovengenoemde
Inrichting hebben vertoefd, ten 2e, dat wg een goede opvoeding I
hebben genoten, waarvoor wg, zoolang als we in het leven zgn. n
naast God, den heer Van ’t Lindenheut dankbaar zullen wezen, Q
en door die dankbaarheid te teenen, dat, als wg iets kunnen I
doen voor de Inrichting, het niet kunnen nalaten. Ten Q-3e, dat in
al die jaren, dat wg in de Inrichting zgn geweest, nooit van
straffen, zoo als door den oudwees Kwast is geschreven, iets
_ hebben ondervonden gezien of gelieerd; en als wg iets tegen
den Heer Van ’t Lindenhout moesten inbrengen, zou het alleen `
dit wezen, dat wg nooit zijn gestraft naar dat wg naar recht
wel eens hadden verdiend. En daarom is het onze hartelijke en
vurige wensch, dat, na al dit smadelgk gesehrgf, over den heer
Van `t Lindenhout en de Weesinrichting, de weezen er geen schade
door mogen lgden. ' ,
U. Mijnheer de Redacteur, dankzeggende voor de verleende IT
plaatsruiinte, noemen wg ons '
. if
à'- Maassluis.
K. J. VAI-IRMEIJER, 2 j _ i
1:-;. J. vnnnnnrrnn. S l‘m°md"
_ rv M www l I
(,>verg‘enoinen uit De KZci22e CO!-l7'CL72ZL van 4 Juli: ‘
EEN WONDERLIJKE REKENING. t
In een advertentie in een onzer groote bladen wordt uitgere­ l
kend, dat onze kinderen iederen dag voor 1*/4 cent spek krggen. =
Wij noemen dit een wonderlgke rekening en wel in de eerste ‘
plaats om dat deze berust op een advertentie geplaatst in de _
Ngm. Courant door de heeren Van Dorinolen en Van Duuren, gt
slagers te Niirnegen, die daarin mededeeling doen, dat zg het g
laatste jaar voor f 5000 aan spek aan de Weesinrichting hebben l
geleverd. Hierin ligt toch niet opgesloten, dat de weezen niet I
meer spek hebben gekregen dan voor f 5000? Zulk een bereke- i
ning getuigd of van de grootste onkunde of van een geest, dien A
ik hier liefst niet noemen wil. En in het afgeloopen jaar zgn, dat _
kan ieder weten, die er op onze boerderg onderzoek naar wil v
doen. zestien vette varkens geslacht. Vgftien waren op de boer- 6