HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 5

JPEG (Deze pagina), 814.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

. ‘
I
l
j l
F
N
ë
l
Overgenomen uit Het Oosten van 8 Maart 1893:
Welke moeite en zorgen er verbonden zijn aan den Weezen-
arbeid weten zeer weinig van onze vrienden. Niet alleen gaat de
rl opvoeding van honderden meestal verwaarloosde kinderen dage-
j lijks met zeer veel moeite gepaard, dit zal ieder die zich bezig
t houdt met philanthropischen arbeid licht begrijpen, maar ook
‘ degenen, die geroepen zijn mede te arbeiden, geven wel eens
. niet weinig zorg. Wij kunnen den Heere God niet genoeg dan-
, ken, dat ons op Neerbosch zooveel broeders en zusters heeft
gezonden, die met trouw, ijver en volharding werkzaam zijn. De
A zegen, die van de Weesinrichting in ons vaderland en ook in
{ Amerika en Zuid-Afrika gezien wordt in hen, die de inrichting
Q verlaten hebben en onder den zegen Gods al het noodige vinden
jj voor hun dagelijksch onderhoud en daarbij nog een gave kunnen
gif en willen zenden voor den weezenarbeid, is ook voor een groot
deel te danken aan de getrouwe medearbeiders en arbeidsters,
jg die al hunne liefde en zorgen den weezen hebben gewijd. Niet
weinigen hunner zün langer dan 10, 15, zelfs langer dan 25 jaar i
jg in ons midden werkzaam, en het is ons eene groote vreugde
iii met hen God te danken, dat ons den moed geeft, ondanks
de vele moeielijkheden en bezwaren, niet alleen voort te gaan,
, maar daarbij nog zwaarder lasten op de schouders te nemen,
'i door telkens nieuwe weezen, verwaarloosd en hulpbehoevend
Y als ze meestal zijn, op te nemen. Toch is het ons wel eens ge-
; beurd, dat ons door hen, die we als medearbeiders een plaats ·
ät mochten geven in dit werk, zeer veel verdriet is aangedaan. Het
Ql is merkwaardig, dat het altijd die personen zijn geweest, die wij j
_’ uit medelijden hebben genomen en die buiten de Weesinrichting
fl moeielijk of zelfs in ’t geheel niet een werkkring konden vinden, ,
l waardoor ze in eigen onderhoud konden voorzien: we hebben
j in de laatste dagen hiervan weder een allertreurigste ervaring l
opgedaan. Een zekere heer A. J. van Houten, meldde zich aan .
onder de sollicitanten, die in het voorjaar van 1892 zich op de A
advertentie, toen geplaatst in Het Oosten, aanboden om aan de
j Weesinrichting als onderwijzer werkzaam te zün. We hadden
reeds op andere sollicitanten onze keuze laten vallen, doch waar
hü zoo dringend gevraagd had om aan onze school een plaats
in te nemen, lieten we hem overkomen. Hij was toen werkzaam
' aan de school van eene philanthropische inrichting te ’s­Graven­
_ hage, waar hij, naar hij ons mededeelde, zijn ontslag had gekre-
; gen, wijl eene hoofdonderwijzeres was aangesteld. wekte zeer
·i
l
l .
is
nul ­-­­-­~