HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 49

JPEG (Deze pagina), 952.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

j .
l
47 j
. l
E. Kwast terdege gekastgd had. Maar waar zou het ook heen- j
gaan, als er tuchteloosheid heerschte onder zooveel kinderen?
De jongen had inbraak gepleegd en gestolen. Lichaamsstraf wordt j
uiterst zelden toegepast en dan altijd in tegenwoordigheid van J
, verpleegden. De meest gewone straf is inhouding van zakgeld
j of verdiend loon, bg * herhaling: Zondags in daagsche kleeren _
’ op " desïtrafbank in de kapel de godsdienstoefeningJbgwonen. E. j
‘ ’ Kwast mocht den heer Van ’t Lindenhout eerder dankbaar zijn
dan zich over hem te beklagen. Zgn eigen z_uster deelde aan eerst
ondergeteekende mede, dat haar broeder voor die strafoefening
erg ondeugend was, maar daarna nooit meer reden tot ontevre­
denheid gegeven had. Zgï vermoedde, dat hg op aansteken ge- ‘§
schreven had. r ` _ ,j
Dit is nu een feit, dat onderzocht is. Wg zijn overtuigd, het-
zelfde lot zou bgna al den overigen ingebrachten grieven weder- E
VELTGII. · `1
De heer Van ’t Lindenhout v·erri_jkt zich met het geld dat voor E
de weezen wordt ingebracht, luidt de beschuldiging. Waarheid
is, dat- de Directeur met zgn gezin dedagelgksche consumptie >
vrg heeft; plus een duizend gulden trakternent ’s, jaars, dat tot
twee duizend verhoogd is, sedert de opbrengst der drukkerg in
de Brouwerstraat alhier gestort is in de kas der Weesinrichting. Q
‘ Zoo ook genieten zgne beide zonen eene bezoldiging ieder van
7"QOOO. Maar waarheid is niet minder, dat als de kas schraal
voorzien is, de directeur en zgn beide zonen de eersten zgn, aan ä
wien het tractement niet wordt uitgekeerd, zoodat de heer Jo-
hannes van ’t Lindenhout de laatste jaren acht duizend gulden {
in zgn vermogen is achteruitgegaan. Hem, die een toonbeeld l
is van milddadigheid op alle gebied, als een dienaar van den i
mammon te hooren voorstellen is voor allen die hem kennen
‘ eenvoudig belachelgk. i
De reporter van het Handelsblad is of niet goed ingelicht of "
j het is misverstand zgnerzgds wat betreft de bergplaats gedurende j
· den nacht van de kleederen der weezen. Wel het nachtgoed j
1 wordt onder de kussens geborgen, maar de daagsche kleeding
; stukken worden gehangen over een rol aan elke krib of ledi­ l
F kant, zelfs geen kous mag op het bed liggen. Doch genoeg. Wg
wensohen onzen beminden Broeder en Zuster Van ’t Lindenhout j
' met hunne kinderen de ervaring toe van Gods vertroosting in ij
de smart, die het hun moet veroorzaken: aanspraak te hebben F
op dank en dan door ’t slgk te worden gesleurd. j
, ,,Zalig zgt gg, als de menschen u smaden, en vervolgen, en ï
{ liegende alle kwaad tegen u spreken om mgnentwil. Verblgdt en 3
verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzoo i
l hebben zg vervolgd de profeten, die voor u geweest zgn." (Matth.
5: 11 en 12.)
JB. MOULIJN.
F. XV. SMITS Pzn.
E. A. G. VAN HOOGENHUIJZE. i
I Nijmegen, 23 Juni 1893. I _