HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 48

JPEG (Deze pagina), 949.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

i
46
Overgenomen uit de Kleine Coummt van 30 Juni.:
Op verzoek van enkele weezenvrienden nemen we het volgende
over uit de Prov. Geld. en Ngm. C'ozrr.lvan 24 Juni: ‘ - ~ -
’_,,Wat· ons in het sohandaal, door de sohrgvers der welbekende =
brochure'·over de WEESINRICHTING.TE Nneaiàosorr aangericht, niet
het·minst' ergert is de liehtgeloovigheid van het publiek. _ y
De heer Van ’t Lindenhout_ is een publiek persoon, bekend en
gekend in zgn deugden en gebreken. Klein bg den weg begon-
nen, heeft zgne Weesinrichting zich gaandeweg uitgebreid. Zij
is hoe langer hoe meer een zegen geworden voor ons Vaderland.
Geen wonder, dat zg de symphatie, de bewondering inoogstte
van lieden van allerlei stand en richting. Wat men ook soms
hoorde fluisteren van aanmerkingen op den persoon van Van
’t Lindenhout, zgn werk, zgn geloof, zgn ruim hart werden luide
geprezen. Hg heeft aan den weg getimmerd, hg heeft veel be-
kgks gehad, niet gisteren en eergisteren, maar 30 jaren lang.
En zie, nu worden eensklaps de hekken verhangen, de philan­
‘ throop wordt een beul, de geloofsheld een sluw egoist, op het
eerste het beste schotschrift van - laat ons het zaehtste woord
gebruiken - onbekende lieden. Eene commissie van onderzoek
moet aan den arbeid gezet worden, heet het van alle kanten. Wg, ·
ondergeteekenden, predikanten der Nederl. Herv. Gemeente te
Ngmegen, spreken onze overtuiging uit, dat het voor de schrg.
vers van het pamflet te wensohen ware, dat zg een enquête zo
goed mochten kunnen velen als de weesvader Van ’t Lindenhout.
Ons is het behoefte te verklaren, dat wg, jaren lang met de
familie Van ’t Lindenhout en de Weesinrichting bekend, waar de
eerst ondergeteekende sedert 1884 wekelgks cateohiseert, den
heer en mevrouw Van ’t_ Lindenhout hooger hebben leeren ach- ,
ten en hartelgker hebben lief gekregen, naarmate wg hen beter
hebben leeren kennen. Ons vertrouwen op hen is in spgt, neen, ,
ten gevolge van wat al dezer dagen tegen hem geschreven is, {
niet geschokt, integendeel bevestigd en versterkt., .
ln de Ochlewdbode wgt de oudwees E. Kwast aan den heer _
Van ’t Lindenhout den dood van zgn vriend, aan mevrouw dien {
zgner zuster. Eerst-ondergeteekende sprak 22 dezer de zuster ·
der gestorvene, die ontdaan was om haars broeders geschrgf. 31 ,
jaar oud, wordt zg, zelve zwak, sedert 23 jaar te Neerbosch ver-
pleegd. Zg is der Ziekenmoeder in het Ziekenhuis tot hulp. Zelf
had zg al dien tgd nooit straf gehad. Haar overleden zuster,
Jansje Kwast, lgdende aan eene borstkwaal, waaraan zg na een i
verblgf op de Weesinriohting van ;ç; 14 jaar overleden was, had ï
mevrouw Van ’t Lindenhout bg zich gehouden voor het lichtere [
werk, stoffen enz. Aan haar zuster had Jansje nooit geklaagd,
dat zg slaag kreeg. Cornelia Lankair, die tegelgk met Jansje bg
mevr. v. ’t L. werkzaam was, waar zg nog steeds dient, ver-
klaarde hem, dat mevrouw nooit een hand naar Jansje uitge-
stoken, alleen, als zg reden tot ontevredenheid gaf, haar wel eens _
berispt had. De heer Van ’t L. kwam er rond voor uit, dat hg