HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 47

JPEG (Deze pagina), 799.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

l
t
t
_ te zijn, bovenal door cn naar het Evangelie. Ach, dikwijls i
van menschen, die zelf geen twee steenen op elkaar kunnen
krijgen, den arbeid der liefde van Christus niet kennen, zich
zelf bedoelen en van kweekelingen, die zich zelf moeten wij- 1
ten, wat zij ons wijten. Maar dit moeten wij voor de heer-
lijke zaak, welke God ons geeft te we1·ken, over hebben.Uw j
trooster is de Heere. God zal ook uw tegenwoordig leed u j
doen medewerken ten goede. Ga gij met uwe echtgenoote en
uwe zoons 1naa1· voort in ’s Heeren kracht en zoo er onder Q
het vuil, over u geworpen, nog iets mocht zijn, dat gij ge-
bruiken kunt, gebruik dat. ;§
Uw óroerler in dan Heer
‘ Jon. KRULL. ·?
ln enkele bladen is een stuk opgenomen vernieldende, dat
op Neerbosch het Geneeskundig Staatstoezicht niet het oog
gehouden. had en dat dus de Heer Dr. Post in dit opzicht ë
onwaarheid zou geschreven hebben, toen hij het rapport van
zijn gedeeltelijk geneeskundig onderzoek in de Amáemscáe con-
rcmzf openbaar maakte. Ik zelf zou dit in Het Oosten van t
' Woensdag 8 Maart hebben vermeld. Dit is weder een van i
i die groote leugens, want met de grootste nauwgezetheid is
t steeds een onderzoek naar alles ingesteld en daarom acht ik
mij verplicht dit te wederleggen door letterlijk hier te laten
afdrukken, wat ik in dat nummer bij het openbaar maken l
van den dreigbrief van Van Houten, schreef. Het publiek
oordeele dan zelf. i
A (Zie hiervoor blz. G regel 13 van boven en v.v.)
Zaterdag 15 Juli zijn wij weder zeer verbli_jd geworden door
de aanzienlijke gift van 1000 gulden voor de voltooiing van het H
V in aanbouw zijnde Ziekenhuis met het bijschrift: ,,Als protest
{ tegen de lage behandeling van de schrijvers der brochure
i _ en uit sympathie voor uw persoon en familie en weeshuis,
dat ik twintig jaren ken; u mede verzekerende dat alle wel-
denkenden en onpartijdigen u steeds dezelfde liefde blijven toe-
dragen, van N. N. te H. een bankbilet vanf1000." Wij zijn
zeer dankbaar dat wij te midden van den strijd zien, hoe de
Heere God is aan de spits getreden en Hij de harten beweegt j
om ons te zenden wat noodig is. Vele kleinere gaven zijn `
mede ingekomen niet brieven, alle vol. betuigingen van liefde l
voor den weezenarbeid.
Nog enkele loten vanonze tombola zijn over. Vij wenseli-
ten zoo gaarne deze tot de laatsten toe geplaatst te zien;wie
helpt ons in dezen? ­