HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 45

JPEG (Deze pagina), 876.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

V3
l
.
43
Zelve elf jaren daar doorgebrachthebbende, weet ik wel
(zooals men het noemt) het klappen van de zweep, m. a. w. 3
de gewoonten op Neerbosch. ` _ ` j
Door al deze dingen vormt men zich een oppervlakkig j
denkbeeld. En voor een oppervlakkig beoordeelaar moeten zij j
vreeselijk zijn. Er wordt o. a. gesproken van mishandelingen.
Strenge straffen (geen mishandelingen) worden toegepast als l
zij noodig blijken. Hoe denkt u over een handeling als deze:
Een jongen heeft straf gehad en uit wraak gaat hij naar de
boekbinderij, waarboven 60 a 70 meisjes slapen en steekt de
papiersnippers aan. Gelukkig wordt het bijtijds ontdekt, an-
ders ware de ramp ontzettend geweest. Kan de heer Van’t Li
i nu tegen zoo iemand zeggen: Jongen, dat mag je niet doenl?
j En wanneer bv. bij de boeren vruchten ontvreemd worden, ‘
j is het dan" niet beter, dat de heer Van ’t L. de zaak zelf I
j afmaakt, dan dat zij met de justitie kennis maken. Ik noem
~ maar enkele gevallen.
’ Nu wordt er geklaagd, dat het eten niet goed en voldoende (
is. Ik heb mij daar nimmer over te beklagen gehad. Natuur- i
lijk wordt niet alles afzonderlijk gekookt (zooals ik h. v. in
mijn klein huishouding kan doen), maar even goed, zoo nog (
niet beter smaakte mij aan de weezentafel mijn maal, als
thans mijn eigen kooksel. Maar, zooals in vele gezinnen, zal j
het natuurlijk in zulk een groot gezin ook wel eens gebeu- W
ren, dat zij van tafel gaan, gelijk zij er aankwamen. Want _
l natuurlijk kan er voor hen niet afzonderlijk gekookt wor-
den.
ï Dan wordt er gezegd, zou de heer V. ’t L. een propagan-
damaker zou zijn voor ’t socialisme. En wel waarom, omdat er -
` zooveel sociaaldemocraten onder de oud­weezen gevonden
worden.
Kan dan de heer v. ’t L. verhinderen dat de. weezen, als
j zij de inrichting verlaten hebben, een andere richting gaan
‘r_ dan hun gewezen wordt.
_. Kan ieder ouder verhinderen dat de kinderen, als zij de
ouderlijke tucht ontgroeid zijn, dingen doen, waarover zij
zich schamen en bedroeven? Evenmin de heer v. ’t L. van
1000 kinderen. Een onwaarheid is het ook als zouden bij het
huwelijk van mevr. Tjessinga 20 weesmeis_jes, in ’t wit gekleed,
haar buitengewoon langen sleep gedragen hebben. Die sleep j
was zoo groot niet of twee meisjes konden dien dragen en 2 l
andere waren strooisters, en dat waren geen weesmeisjes_,
maar het zusje der bruid en 3 vriendinnetjes. Ik was op de
inrichting, dus was er ooggetuige van. Het was een recht
genoeglijk feest, waarbij de weezen niet misdeeld werden, ·
.maar volstrekt geen Baechusfeest. Een onwaarheid is het ook,