HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 44

JPEG (Deze pagina), 841.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

42
HET UTRECHTSGH PROVINCIAAL EN STEDELLIK
DAGBLAD schrijft over de eerste vergadering der gevormde
Commissie van onderzoek: _ (
,,De door den heer Van ’t Lindenhout gevormde commissie
hield VVoensdag 12 Juli haar eerste vergadering in het Geb.
van Kunsten en VVetenschappen alhier. De heer Van ’t Lin-
denhout deelde aan de commissie mede, dat hij den omvang
van haar mandaat geheel aan haar eigen beoordeeling over
liet en haar tevens alle vrijheid toekende om zich zoovele
nieuwe leden te assumeeren, als zij dat wenschte. De com-
missie hield daarop buiten tegenwoordigheid van den heer
Van ’t Lindenhout haar eerste vergadering, die op verzoek der i
aanwezigen werd geleid door mr. W. H. de Beaufort te Leusden; i
terwijl het secretariaat werd waargenomen door den heer Den
Boer te Almkerk. ·Daar enkelen van de door den heer Van ,
. ’t Lindenhout uitgenoodigde leden voor de benoeming hadden 1 t
bedankt, bijna uitsluitend wegens gebrek aan den noodigen =
tijd, besloot de commissie nog een aantal nieuwe leden uit te
noodigen, door welke uitnoodiging de verschillende kerkelijke
en staatkundige gevoelens ook meer gelijkelijk in de commis-
sie zullen vertegenwoordigd zijn.
En wanneer de commissie zich door opneming dezer nieuwe
leden definitief zal geconstitueerd hebben, zal zij haar werk-
zaamheden kunnen aanvangen. Daar het haar voornemen is,
een veelzijdig en ernstig onderzoek in te stellen naar de ge- j
heele inrichting van de Stichting van den hr. v. ’t Lindenhout,
in verband met de klachten, die tegenwoordig worden uitge- »
sproken, is liet niet te verwachten, dat zij zeer spoedig met haar {
arbeid gereed zal zijn, te minder daar de commissie bi_jna uitslui­ ‘
tend bestaat uit mannen, die in verschillende betrekkingen zijn
geplaatst en die derhalve niet over ruimte van ledigen tijd kun-
nen beschikken. Het publiek zal dus eenig geduld moeten oefe­
nen, maar het kan er zich van overtuigd houden, dat alle waar- ·[
borgen bestaan voor een onpartijdig en nauwkeurig onderzoek? `_
Het DAGBLAD VAN GOUDA van 27 Juni bevat het volgende:
H@7`71áee¢· de Re¢Zaczfem·!
Naar aanleiding van het herhaalde geschrijf over den hee1·
Van ’t Lindenhout en de VVeesinrichting, verzoek ik u beleefd
een plaatsje in uw blad voor het onderstaande.
Met verontwaardiging las ik eenige uittreksels uit de bro--
chure Van Deth en Van Houten in uw blad (de brochure
zelve te koopen of te lezen acht ik verre beneden mij.)