HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 43

JPEG (Deze pagina), 893.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

A `~`> r___(___i_
l
l
41.
beschuldigingen, hierin genoemd, waarheid bevatten. Dit was
geen vrees, juist het tegendeel hebben we, zoo we xneenen, j
hierin getoond. We hebben in de eerste plaats aan de repor-
ters van alle bladen de grootste vrijheid gegeven om de Weesin- i
richting van alle zijden te bezien en onderzoek naar alles in te
stellen. En van die vrijheid is dan ook ruimschoots gebruik ge- j
maakt, zoo, dat een Amerikaansch reporter niet meer zou dur- __
ven vragen. Hunne berichten over de bezoeken zijn in allerlei
bladen meegedeeld. Daarbij hebben we al onzen vrienden,
die sedert dien tijd, ik zou zeggen bij duizenden zijn gekomen
om Neerbosch te bezoeken, nogmaals gelegenheid gegeven,
alsof zij er nooit geweest waren, de Weesinrichting in al
hare deelen te bezichtigen. Op alle mogelijke vragen heb--
ben we een antwoord zoeken te geven. Het Bestuur heeft UT
in eene vergadering, waar ik zelf; noch mijne zonen tegen-
woordig waren, de ee1·ste die aldus is gehouden geworden, j
. gelegenheid gehad om zich uit te spreken en het rapport is J
allen bekend en in de bladen publiek gemaakt. Daarna heb-
ben we den oudweezen het woord gegeven, met degenen, die
vroeger met ons als onderwijzers en rnedearbeidsters werkzaam
waren en dus alle vrij zijn van de Weesinrichting te Neer-
bosch. En op de vergadering in Utrecht, is door eene motie
uitgesproken, dat zij verklaren, dat alles wat in de brochure
staat, èn van Van Deth èn van Van Houten, laster is. Deze
motie is met de brieven van instemming door 211 oud­wee­
A zen en oud-mederarbeiders aangenomen.
Deze week hebben mij nog tien weezen per brief of door
persoonlijk bezoek en twee oud-medearbeiders, die de Verga­ ·
nering te Utrecht niet hadden kunnen bijwonen en geen brief
hadden gezonden aan de heeren Fillet te Amsterdam of Hout-
` man te ’s Gravenhage, hunne instemming er mede betuigd.
Daarbij zijn, vooral met de z. g. pleiziertreineu honderden
_ gekomen naar Neerbosch om met arendsblikken rond te
1 zien of er ook wat verkeerds te vinden was. Ik heb nog
nooit geweten, dat er in ons land menschen zijn, zoo on-
beschaamd in vragen en handelen, als ik in de laatste dagen
heb ontmoet. Doch we hebben allen met lijdzaamheid gedra-
gen. Nu het publiek volkomen vrijheid gelaten is, heb ik
vrijheid gevonden om de aanklacht van laster bij den officier
van justitie te laten indienen en heeft de commissie van on-
derzoek, Woensdag 12 Juli, reeds hare eerste vergadering ge-
houden in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te
Utrecht. Ve danken den Heere God, dat deze laatste ook is
tot stand gekomen en de heeren bereidwillig deze taak heb-
ben aanvaard.