HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 42

JPEG (Deze pagina), 798.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

40
hen (de oudweezen te Utrecht vergaderd) over de Weesinrich-
ting en u en uw gezin te vernemen. Ik stem daarmede van
ganseher harte in. Een gedeelte der brochure in de Oclzáeml-
óodc van 8 Juni is mij geworden en heb daarin een stukje
van mij zelf betreffende gelezen. Hoe de heeren Van Deth
en Van Houten er aan komen om zoo iets van u tegenover
mij te verspreiden weet ik niet, maar laten die twee heeren
eerst goed informeeren, eer dat zij zulke leugens van mij er
bij verspreiden of zelf bij mij komen, maar niet zoo de kroon
van vader en moeder Van ’t Linden hout van hun hoofd rukken,.
want het gelukkig leven van onze jeugd kunnen we nooit
vergeten en hoeveel goeds en geluk wij van u en de uwen
genoten hebben. En ik blijf u altijd dankbaar voor alles wat
ik bij u geleerd heb. Ik schrijf dezen brief na het lezen van
Het Oosten van 12 Juli, daar ik in las: wie zijn de schrij-
_vers der brochure, zijn zij betrouwbaar of niet. En dan zeg
ik: neen, want wat zij schrijven is meestal leugentaal. En .
mijn wensch blijft van harte, dat hierdoor het openbaar mag
worden, dat zulke dingen in de brochure vermeld, nooit ge-
beurd zijn en de ondergeteekende, die zijn verblijf op Neer-
bosch heeft gehouden van 1875 tot 1882, nooit gezien of be--
leefd heeft. Ik wil hiermede eindigen en hoop Voensdag 19
Juli mijn brief in Ilezf Oosáen terug te vinden, dat vader Van
’t Lindenhout zeker wel doen wil. Verder van mij en de mij-
nen de hartelijke groeten aan u en de uwen en blijf u daar-
van verzekerd, mijnheer, dat wij u nooit met de weezen ver- A
geten en nog dikwijls die genoegelijke dagen daar genoten
· met vreugde bespreken. Nogmaals de hartelijke groeten ook
aan Mijnheer Bloemendal en Baas Fooy (Baas Fooy is de
metselaarsbaas) van ons die zich noemen:
H. NV. DE BLIJ `
en Echtgenoote.
DELFT, Vesterdwarstraat No. 4. _
12 Juli 1892. 1
Uit de KLEINE COURANT van Vrijdag 14 Juli nemen we
het volgende over:
Tot onze blijdschap kunnen we den vrienden meedeelen,
dat de storm, over de VVeesinrichting te Neerbosch losgebar-
sten, langzaam begint te luvven. Nu wordt het tijd om te
antwoorden op de vragen en aanmerkingen door vrienden
gemaakt en wel in de eerste plaats, waarom wij niet aan-
stonds de schrijvers van de brochure hebben aangeklaagd en
daarmede zoolang hebben gewacht. Dit zouden we zeker gc--
daan hebben, indien we ons bewust waren geweest, dat de