HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 41

JPEG (Deze pagina), 935.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

7 7-7 77...,. -___... 7,...;.,,,, .n.` .7 777 {77 77. 77 Y]
ee ll
I
enen dringen het Bestuur onzer Vereeniging voor te stellen
daartoe te besluiten, nl; wanneer alle onderzoek op Neerbosch
is geëindigd. Daar de opname van alle weezen een vrijwillige jg
­daad is geweest, is het Bestuur der Vereeniging volkomen
vgerechtigd de kinderen te doen vertrekken, wanneer het zulks jj
wgoed vindt. We herhalen nog eens: WVij zullen niet tot dezen
maatregel overgaan dan in de hoogste noodzakelijkheid, maar
verzekeren tevens, dat waar de Heere God ons in Zijne groote
liefde er toe gebracht heeft, de fondsen voorde WVeesinrichtiiig
saam te brengen, wij niet gaarne zouden zien, dat deze door
{ laster en leugen en ondankbare familiebetrekkingen van kin-
· -deren zouden vernietigd worden.
I Onze vrienden weten misschien niet, ofschoon we het dik- {
wijls in de Veezenkroniek hebben medegedeeld, dat het ons
zeer gemakkelijk zoude zijn de Weesinrichting, zoo groot als E
­die nu is, te bevolken met weezen, waarvoor /`100 ’sjaars Z
H betaald wordt. Het ontbrekende is voor 1200 weezen gemak- .
' kelijk te vinden uit de voordeelige saldo’s, die de uitgave i
j van Bladen en Tijdschriften oplevert en zoo kan de Stichting
y op zich zelf bestaan. Doch dan is ook het karakter van Neer-
bosch’ Weesinrichting, zooals dat dertig jaren is geweest, ver-
loren. Dan is het geen toevluchtsoord meer voor arme en ver- E
laten weezen. Wij deelen dit alleen mede om onzen vrienden l
i een recht inzicht te geven in den waren toestand, zooals deze I
( bij ons wordt aangetroffen. Allen, die nu de lasteraars hel- l
lj apen en langs dien weg medewerken om de gaven voor Neer- l
bosch’ Stichting minder te doen worden, werken er tevens toe
·‘ mede, dat de verlaten weezen, over wie zich niemand kan ·e
of wil ontfermen, buiten blijven staan. H
Het heeft mij in de laatste jaren zeer veel moeite gekost
. -de deur gesloten te houden voor die kinderen, waarvoor men
j kon en wilde betalen, en voor hen, die niets konden mede-
jj brengen, noch waarvoor iets kon bijgedragen worden de in- {
{ richting te ontsluiten. Zelfs mijn vrienden hebben mij dit meer
j dan eenmaal kwalijk genomen. Vij vertrouwen echter, dat
·onze vrienden met ons God zullen blijven bidden, dat geen i
enkele arme en verlaten wees om reden van financieele be-
l zwaren zal behoeven weggezonden te worden. Bij al het droevige ä
. dat over ons gekomen is, zou dit voor mij het smartelijkst zijn.
j Van onze oud-wees H. de Blij ontving ik het volgende
i .schrijven, dat wij geheel in den eigenaardigen stijl, waarin
X -de brief tot ons gericht was, hier mededeelen: {
i ’Geach‘e mrlcï Van ’á Limlen/lont! ,ï
Met groote blijdschap heb ik van morgen Het Oosmz ont-
» eaangen en gelezen. Ik was zeer verheugd zooveel goeds van