HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 39

JPEG (Deze pagina), 780.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

l
E
l 37
cr j
en 1 De vergadering van oud­weezen, oud­onderwijzers en hel-
"ij { pend personeel, verklaart naar aanleiding van de aangenomen
J motie haar liefde en hoogachting voor den Directeur en Direc-
A trice van de WVeesinrichting te Neerbosch.
i Door de vergadering werd staande gezongen Psalm 134 : 3.
,,Dat ’s Heeren zegen op hen daal!" enz. waarna men uit-
, eenging. _
’ De vergadering duurde van 2 uur tot ruim half zes.
w 1
S ‘ In het weekblad De Covzároiezw, waarin de zaak van Neer- `
­- . bosch wordt besproken, komt o. a. het volgende voor in ver-
` band met het niet toezenden van de brochure aan de Redactie:
V; ,,Den heer Van Deth kennen wij niet; over de waarde
[ zijner mededeelingen schorsen wij dus gaarne elk oordeel op;
[ maar den heer Van Houten kennen wij des te beter enjuist
niet van eene zijde, die ons zou bewogen hebben, gesteld dat
j j hij ons ter publiekmaking zijn onthullingen zou hebben aan-
geboden, gelijk hij dit wel eens vroeger deed omtrent ’t gesticht
, Heerenberg en den Staatsspoor, - die zonder een voorafgaand
nauwgezet onderzoek af te drukken in onze kolommen. Ook
V { de motieven, die den heer v. Houten tot schrijven bewegen,
i E zijn ons uit eigen ervaring te goed bekend, om het bij die
j { wetenschap, van ons standpunt niet verstandig te vinden ons
. liever neutraal te h0uden." .
g _Uit de Kleine Cbzmmá nemen we nog over:
e Nog ontving ik een brief van den heer Korfker, nu hoofd
. l der Chr. school te Zaandam, die vele jaren aan de weezen­
· l school werkzaam was en die de vergadering te Utrecht niet
I kon bezoeken, waarin hij het volgende schreef: Ontvang bij
' dezen mijn betuiging van algeheele instemming met de
U trechtsche motie. Zoo ook van onze oudwees Jeannette Kuijt,
die zich in Zwitserland bevindt, en van M. Geerlings uit
Deventer, als mede van Th. Boks te Berkel, en van F. Vis-
been die o. a. mij schrijft: ,,De acht jaren, die ik op Neer-
bosch heb doorgebracht behooren tot de gelukkigste mijns
. levens. Wat ik ben, heb ik naast God aan mijn opvoeding
te Neerbosch te danken en aan uw trouwe zorg voor mij.
j Nimmer, zoo lang ik leef, zal ik het goede te Neerbosch ge-
noten, vergeten." Deze oud-weezen waren te laat bekend met
j de vergadering te Utrecht gehouden, dan dat zij daar tegen-
woordig konden zijn.