HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 38

JPEG (Deze pagina), 740.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

v
36 E
tot stand gebracht, en dat zij, Welke aan uw oproeping gehoor ;
zullen verleenen, zich beter en ordentelijker zullen igedragen
dan toen zij bij ondergeteekenden te gast waren, noemen wij {
ons met achting en oud­broederlijken groet: j
Uw wzerZe­0z«Z­zveeze2z I
A. J. VAROSSIEAU.
J. J. L. STELLINGXVERFF. '
J. WV. SLEEF. *
Amsterdam, 3 Juli ’93. ’
(AZ/en socialisrfezz Miwkzf /Eet./) _ I
De gez. De Ru vragen bekend te maken, dat zij niet tegen
de Stichting zijn, zooals gemeld is. i
De áaa¢·.my`¢Zw· van Neerbosch zegt nog iets over het haar- g
knippen. Tusschen hem en Limleáoam ontstaat discussie.
Een áe{;2.sáe¢· verklaart, dat het haar werd afgeknipt, omdat
de mutsen volstrekt niet af mochten. i
` De voorzitter, de heer Houtman, resumeert in het kort het
gesprokene en stelt de volgende motie in:
,,De Oud-vveezen, Oud­ondervvijzers en Helpend personeel i
der VVeesinriehting te Neerbosch;
heden vergaderd te Utrecht, in het gebouw voor Kunst. en
Vetenseh. l
kennis genomen hebbende van de beschuldigingen door g
Van Deth en Van Houten in hun brochure tegen genoemde l
inrichting en haar Directeur ingebracht, verklaren op grond
van eigen ervaring, dat die beschuldigingen te eenenmale
leugen en laster zijn, en dat de verpleging, zoowel als het onder- ,
wijs te Neerboseh veelszins uitnemend zijn te noemen; i
spreken hun diepe verontvvaardiging uit over de verspreiding i
van een smaadschri1`t, blijkbaar alleen door den haat ingegeven
en niets anders bedoelende dan de Veesinrichting te bena- 1
· deelen en xvenschen den Directeur en zijn eehtgenoote, voor i
wie zij warme dankbaarheid en onbepaalde hoogachting ge- i
voelen, van heeler harte toe dat zij nog lang en voor velen '
ten zegen mogen zijn gelijk zij dit reeds 30 jaar en voor J
duizenden zijn geweest? .
De motie Werd met 80 stemmen tegen 5, V?l2l1`011d€1'])i7L(Z€·
{Doom en Van dan Bami., aangenomen.
Bovendien waren, behalve het telegram uit Amerika, nog
131 brieven van instemming ingekomen, die alle 2;002· Van W
’t L. waren, zoodat kan gezegd Worden, dat de motiemet112
tegen 5 stemmen is aangenomen. j
Nog velen getuigden hun hoogachting voor Van ’t L. J
Staande de vergadering werd het volgend telegram naar j
Neerbosch gezonden: