HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 34

JPEG (Deze pagina), 842.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

32 t
eenige feiten om aan te toonen, hoe het karakter van Van
’t L. was. Vooral kwam dit uit bij ’t vertrek en de terugkomst
van Van ’t L. naar Amerika. Voorts zegt hij, dat wanneer V
het brood niet goed was, het altijd te1·uggezonden is, is het g
niet zoo, Jansje van Woudeiiberg? '
Jantje van Woudenberg. (vroeger het hoofd van de keuken) 2
,,Ja, ja, dat is waar, dat weet ik."
(Een stem: H: 00lc!”) `
Over de feesten is reeds gesproken. Voorts wil ik nog iets
zeggen over de door v. D. besproken prison; ik herinner mij
niet ooit van iets dergelijks iets gezien te hebben, of het j
moest zijn, de in den winter ledige provisiekelder. Er staat
me eene flauwe herinnering bij, dat daar wel eens een jongen i
ingezeten heeft.
De dochtertjes van Van ’t L. aten menigmaal aan de wee-
_ zentafel: een bewijs voor het goede eten.
(Een steen: En ze gingen 0p de z0eezenscn00Z.)
Van Houten sprak over het wasschen van een 200 kinde-
1·en tegelijk. Ik kan uit ervaring als onderwijzer getuigen dat ‘;7·
groepje voor groepje ging en het allerlaatst de kinderen die j
de Krááze (schurft hadden. En dat waren er niet zooveel als
Van Houten beweert, is ’t niet zoo, tante Peters?
Peters uit Hilversum. In mijn tijd slechts 15 van de
GOO. (applaus)
,,Ik kan ook verklaren, dat elke wees zijn ambacht kan
kiezen en ve1·klaar dus alles wat daarover geschreven is, leugen. 4
Met een: ,,leve Van ’t L. !" besloot Spr. (Applaus). (
De heer de Bode, Godsdienstonderwijzer uit äeolie, verklaart V;
op Neerbosch te hebben gecatechiseerd, in Nijmegen te- `E
vens een 30tal jongens onder zijn toezicht gehad te hebben.
Nooit heeft hij van de bazen klachten gehoord en de weezen ·Q
waren steeds als leeijongens gewild. De jaren, op Neerbosch ij
doorgebracht, waren de aangenaamste mijns levens, en veel fp
heb ik aan den heer en mevr. Van ’t L. te danken. gil
En wat hadden de weezen niet een leven, heerlijker als in ig
menig burgerhuisgezin. Denkt eens aan de wandelingen soms l
. heel naar Oosterbeek! (Sáarmncátág aygalnns). _
Ik heb te N. ook bij sterf bedden gestaan, eu ik kan ver-
klaren, dat de weezen het naar ziel en lichaam goed hebben,
en meer dan eenmaal heb ik tot mijn- vrouw gezegd, dat,
wanneer wij beiden kwamen te sterven, ik mijn weezen ner- x
gens lieve1· zou zien dan in Neerbosch. En daarom wensch ik, ' lï
dat de Directeur en de Directrice in lengte van dagen mogen E
blijven. Hoera! (Szfownacááig ge/uien).
Ik heb, zegt de heer de Bode nog, menig dienstmeisje uit l
.de Stichting geleid, die haast niet kon scheiden."
i l