HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 33

JPEG (Deze pagina), 872.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

.....w !,,.i___r.,.....e.ne,.,i .
I 31
boterfabriek. Ik vraag u, was er niet altijd boter op uw brood?
j (Van alle zqïden, ja ! ja ! en enkele stemmen .· Oo]: speknezf, /EeerZg)7c.Q
Vuige laster is het, waar Van Deth zegt, dat de hee1· Hoo-
p geveen, bestuurslid van N. ontslag heeft genomen, omdat hij jj
de mishandelingen in de Stichting niet langer kon aanzien. jï
. De heer Hoogeveen is overleden, hij kan op dezen laster niet til
" antwoorden. Daarom juist is die laster gebruikt. Van D. wist,
' dat hij niet weersproken zou worden.
Van D. zegt: de weezen moeten gered worden uit de klau- ,5
wen van dezen gier.
' Noemt gij hem ook een gier, oud-weezen? W
, Neen, het is een liefderijke weesvader! Tï
l Mevr. V ’t L. wordt door v. D. genoemd ,,de dame met den ‘
j dragonderskop." Uit deze en dergelijke uitdrukkingen, als: ,,Het
j spijt mij, dat Gods bliksem nog niet op Van ’t L. is neerge-
daald," leert men het karakter van v. D. kennen. j
j Wat Van Houten betreft, die schreef reeds eenigen tijd
geleden aan Van ’t L.: ,,als ge mij f 300 geeft, zal ik over
alles zwijgen, wat in de Inrichting geschied is."
‘ Hij verklaart, ,,ik had direct van de Stichting willen ver- j
j trekken, als ik maar geweten had waar heen.” Ik zou ant-
woorden ; ,,naar Nijkerkerveen !" Daar heeft hij een betrekking j
aangenomen, en toen het schoolbestuur aan het station was j
I om hem te verwelkomen, kwam hij niet./"
Na het lezen van Jac. 5, besluit spr. met den wensch, dat i
God ons allen de wijsheid van Boven schenke, om leugen
‘ van waarheid te onderscheiden, dan zullen we uit volle borst-
= kunnen roepen: ,,Lang leve de heer v. ’t L. en zijn vrouw,
voor de VVeesinrichting te Neerbosch!"
jg De heer P. Kessler, uit Utreeázf, zegt niet veel, maar alleen: Een E
` Neerbosch zonder Van ’t L. en Van ’t L. zonder Neerbosch
kan en mag niet zijn.
De heer P. Danselaan uit Bolsward waarschuwt tegen klein-
geestigheden, en noemt de brochure een samenraapsel van
leugenachtige combinatiën, waarna hij vele in de brochure ge-
, noemde feiten weerlegt o. a. dat van Samuel de Mooy. Spr. erkent
· ook, dat het in N. niet volmaakt was, maar dit is het nergens.
l Hoe de zonen van Van ’t L. met de weezen meeleefden,
{ weten de oprichters van de Jongelingsvereen. ,,Jehova Nizzi"
· op Neerbosch te getuigen.
I Ik betuig mijn persoonlijke hoogachting voor V. ’t L. die
; gewerkt heeft, zooals slechts een mensch in Gods kracht
j werken kan.
j De heer Ven Lnqaen, uit Heiningen (N. BJ is in de Stichting 7
· jaar als onderwijzer werkzaam geweest en heeft voor het werk
j en den persoon van Van ’t L. niets dan lof. Hij sprak over
I
-