HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 30

JPEG (Deze pagina), 863.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

28
die men zoodoende oploopt, krijgt men er nooil weer uit.
Op reis heb ik verschillende weeshuizen bezocht, maar ik
heb steeds getuigd: Er is maar één Neerbosch. O, zeker, ’t is er
niet volmaakt, maar dat is het nog in geen klein huishouden,
hoeveel te meer zulks in een inrichting van een 1000 personen?
En was er nooit feestvreugde, zooals Van Deth schrijft? Maar
vrienden, denkt eens aan onze kersen-, bessen-, appelen-, peren-,
pruimen- en jaarfeesten! En dan ’ t Kerstfeest! Als ik gelegenheid
heb om te Neerbosch Kerstfeest te vieren, dan doe ik dat daar.
Wat de ziekenverpleging aangaat, ik ben ook ziek geweest
en ik had het land, dat ik de ziekenzaal uit moest. (Daoerend
applauy. En vuil dat het er was! Neen maar, de Hollandsche ”
boer zou zeggen: je kunt er den kost wel van den vloer eten,
zoo vuil was het er! ·
Wat Van Deth schrijft van den heer Van ’t L. gezeten in een
` koets bespannen met 2 vurige rossen, mijn vrienden, kent ge ze ·
niet de oude Pollux en de oude Bruin? Dat waren de vurige ’
rossen. (Gelae/Ey Ieder oud­wees zal getuigen van de goedheid, j
ook als oud­wees nog van Neerbosch ondervonden, en ik ein- j
dig dan ook met den wensch: God spare Neerbosch, den heer J
Van ’t L. en zijn gade, tot in lengte van dagen!” (Geroqx
Hoera! en langdurig applausy
De heer H. Harper, oud­onderzo. Amersfoort, noemt het voor l
zich een voorrecht onderwijzer op Neerbosch geweest te zijn. j
,,Daar is, zegt hij, een keerpunt in mijn leven gekomen. Ik »
heb gezien, hoe goed het is ,,wees te Neerbosch" te zijn. E
Wie was Van ’t L.? Een boerenjongen! zoon van een edelen
vader, dien ik gekend heb, en van wien v. ’t L. zi_jn opvoe­
ding heeft ontvangen. Daarna is hij op de kostschool gekomen, §
bijbelcolporteur geworden en heeft later weezen opgenomen,
waarvoor een vereen. is opgericht. ,,Die vereen. bestaat uit
v. ’t L. en zijn vrouw" zegt Van D. doch dat is logen. Reeds
23 jaar heeft zij rechtspersoonlijkheid. 1
Van D. is slecht op de hoogte. Van Nijmegen werd de E
stichting verplaatst naar de Mookerheide. Waarom?
,,Omdat" zegt Van Deth, ,,ze onder de oogen van ’t publiek,
van politie, justitie en van het geneesk. Staatstoezicht uit moest."
Kan het publiek enz. daar dan niet komen? Honderd per-
sonen per dag bezoeken soms de Stichting. De vveezen zijn
geheel vrij in wat ze doen willen, wandelen, spelen, spreken,
in alles! (Slernrnen ,,Ja! Ja/" en applaus.)
Q Geen politietoezicht? De oud­kapitein Van Deth weet dat
j beter. Justitie? Ze wordt niet geweerd.
f Heeft de heer A. E. Post, geneeskundig staatsinspecteu1· niet `
5 verklaard, dat de zindelijkheid er niets te wenschen overlaat?