HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 29

JPEG (Deze pagina), 871.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

27
j heugen, maakte al dadelijk ­­ dit zij voo1·a reeds opgemerkt-
_ een zeer gunstigen indruk. Menschen,' die als dezen in
den moeilijken strijd des levens zich een positie hebben ver-
overd, zooals blijkbaar alle aanwezigen bezitten, moeten in
hun jeugd wel een goede opleiding hebben genoten, welke hen
tot dezen maatschappelijken kamp behoorlijk heeft voo1·bereid.
Hetgeen ter vergadering gesproken werd, bevestigde dezen
U eersten indruk volkomen.
Het NIEUWE DAGBLAD VOOR UTRECHT EN DE
PROVINCIE zegt van deze vergadering het volgende: j
Na opening met gebed door den heer Houtman uit ’s Hage,
' op wiens initiatief en dat van den heer Fillet uit Amsterdam,
de vergadering was bijeengeroepen, zette de eerste kortelings
" het doel der vergadering uiteen. ,,De commissie die zich I
. gevormd had om de brochure van de heeren Van Deth en
Van Houten met bewijzen en feiten tegen te spreken, heeft j
gemeend, de in Amerika vertoevende oud-weezen van hetgeen
stond te geschieden, niet onkundig te mogen houden en heeft
deswege een schrijven gezonden, in hoofdzaak bedoelende de I
vraag: ,,Stemt gij toe, dat de opvoeding, verpleging, enz., in
Neerbosch aan de te stellen eischen voldoet P" waarop langs
telegratischen weg het antwoord is ontvangen: ,,Ja!" (Dave-
rem! app/aas; een m·0awanszfem.· ,,Le2:s papa Van ’á LimZená0azf!’Q f
,,Van Deth is in de laatste dagen genoeg besproken en heeft
genoeg gesproken om den man te doen kennen, en op Van g
Houten zouden we de volgende parabel kunnen toepassen:
Een man vond een adder aan den weg; hij nam ze op, koesterde l
en verwarmde ze, zoo lang tot ze hem stak. -Thans geef ik j
het woord aan voor- of tegenstanders? ` §
. De heer K. C. Il Rizzgeliazg van Amsterdam, is op 7­jarigen
i leeftijd in de inrichting als wees opgenomen en zegt: ,,Ik `
ben er twaalf jaar geweest en heb er een beste opvoeding
gehad. Zeker er werd gestraft, maar met mate. Bijv.: Eens
waren we met een complotje gaan zwemmen, en dat mocht
niet; juist waren we in ’t water, toen iemand van de inrichting I
naderde. We stoven weg, en toen het uitkwam, kregen we
allen straf. We werden eens flink bij de ooren genomen.
Met diefstal of iets dergelijks werd de roede niet ontzien, 4
en dat is maar goed, want voor misdaden als in de inrichting i
gepleegd werden, en waarvoor de daders misschien blauwe ‘
plekken op den rug zullen gehad hebben, zou men te Amsterdam .
in de gevangenis raken, en de blauwe plekken, de smetten j