HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 27

JPEG (Deze pagina), 921.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

25
, daan, omdat hij was onder hen, die doo1· Gods goedheid blijde
j waren te zijn opgevoed te Neerbosch onder vader Van ’t
j Lir1denhout’s opzicht. Herhaaldelijke toejuichingen bewezen,
j hoezeer de heer Hasper de werkelijke opinie der oud­weezen
wist te vertolken en hoe bij hen de schandelijke brochure
van meergenoemde heeren niet kon verhinderen, dat meer-
malen luid het ,,leve vader Van ’tLindenhout" werd uitgeroepen.
Voorts spraken achtereenvolgens nog de hh. Kesler uit
Utrecht, Donselaar uit Bolsward, Van Luipen (oud­onderwi_jzer
van Neerbosch) uit Heijningen in Noord-Brabant, De Bode uit
Zwolle. Mej. Peters, die jaren in de Weesinrichting was
werkzaam geweest, kon getuigen dat in den tijd, toen zij er
was, van 600 weezen slechts 15 de zoogenaamde ,,krätz" of
schurft hadden. - Ook Van der Hoeven kon zijn afkeer niet
verbergen van de leugens en lasteringen, die de brochure
inhield, en zeide ronduit, dat wanneer de heer Van ’t L. zich
zijner niet had aangetrokken, hij op de Ommerschans was
terecht gekomen, een schande voor zijn voogden en de ge-
meente Pernis, waar hij geboren is. Algemeen bijval vond
zi_jne uiting, dat ze den hee1· Van ’t L. de kroon van het
hoofd wilden rukken, doch wij oud-weezen, zullen zorgen, dat
die kroon nog hooger zal stijgen, ten spijt van allen, die tegen
hem gekant zijn. De eenige, die oppositie tegen deze vergade-
ring voerden, waren de oud­weezen Gebr. v. d. Berg uit Rot-
terdam. Een klaagde, dat de bruine boonen wel eens niet eet-
baar waren en dat de koolblàren, die hij wel eens te eten
kreeg, niet kort genoeg waren gesneden, tevens dat er veel
geslagen werd, hoewel hij er voor zich nooit aanleiding toe
had gegeven; hij gaf ten slotte den heer v. ’tL. de schuld
A dat zijne carrière in de maatschappij verwaarloosd was, want
dat hij uit veel beter deeg gekneed was dan de anderen. Als
kunstschilder en teekenaar was hij opgeleid geworden en als
verversknecht werd hij de inrichting uitgestuurd. Deze klach-
_ ten werden door de oud-weezen Donselaar en Houtman weer-
‘ legd en weersproken. Ook de oud­wees Lindeboom uit Arn-
` hem, beklaagde zich, dat mevr. v. ’t L. zijne vrouw, Gijsje
Willemseii, het haar had afgeknipt, omdat zij geen muts op
had. Dit was echter geheel bezijden de waarheid, zooals trou-
wens ook beweerd werd door Huibertje Muilwijk, die 15jaar
op Neerbosch helpster was en 6 jaar als wees er verpleegd
is. Niet dan na herhaalde waarschuwing wordt hiertoe over-
gegaan en dan nog niet voor zoo’n licht vergrijp. - Ver-
schillende hartelijke brieven van oud­verpleegden der inrichting
werden ter vergadering voorgelezen. - Aandoenlijk was het
verhaal van een juii"rouw, die op aandrang harer kinderen,
die in de inrichting waren opgevoed, thans met een zuigeling