HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 26

JPEG (Deze pagina), 894.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

24
’s-Gravenhage gepresideerd. Door hem en een paar andere
oudweezen was een schrijven gericht aan de oudweezen in
Amerika, waarin zij hun verzochten per telegraaf te melden,
of zij o. a. betuigen konden het op Neerbosch goed gehad te
hebben, ja of neen. Het antwoord ja per telegraaf ontvangen
en onderteekend werd met uitbundig gejuich begroet.
De heer N. Ringelány was aangenaam gestemd door de zoo
talrijke opkomst om te protesteeren tegen den schandelijken
laster van v. D. en v. H. Nagaande het vele goede op Neer-
bosch genoten, constateerde hij, dat er groote dankbaarheid
voor Van ’t Lindenhout behoort te zijn, in plaats van hoon
en laster over diens hoofd uit te storten.
Algemeene vroolijkheid heerschte onder de opgekomenen toen
genoemde Spr. de klacht aanhaalde van zekeren heer Jansen, die
de inrichting bezocht had en niet veel goeds van de inrichting
wist te zeggen, doch wien het o. a. was opgevallen dat, ter-
· wijl hij aldaar de weesinrichting ve1·liet, de heer Van ’t Lin-
` denhout hem bijna omver reed met een rijtuig met twee vu-
rige paarden; genoemde vurige paa1·den, zeide Spr., zijn na-
melijk onze oude karpaarden ,,Pollux" en ,,Bruin".
Hierna trad de heer Ilasper, hoofd eene1· christelijke school
te Amersfoort, vroeger onderwijzer te Neerbosch, op, die na-
genoeg de geheele brochure punt voor punt nagaande, het
geheele geschrift ten slotte noemde een samenraapsel van leu-
gens en laster en zeide, dat de schrijvers dier brochure een
duivelschen moed moesten ontwikkeld hebben om te onder-
nemen, wat zij hier doen, nl. het ontmaskeren van een geacht
en bewonderd weezenvade1· (weezenbeul zegt Van Deth).
Met afgrijzen werden sommigen citaten door de vergade- A
ring aangehoord.
Ook de hr. v. Houten kreeg een beurt, die zijn stilzwijgen
van Neerbosch wenschte te verkoopen voor f300; het bleek
uit het vele aangehaalde uit diens levensloop, dat het een
man was, die zich schamen moest, eene inrichting, die hem .
uit medelijden als onderwijzer, (waarvoor hij echter bleek _`
geenszins te deugen) had opgenomen, doch dien men, om zijn
verregaand onbehoorlijk gedrag had moeten ontslaan.
Voorts terugkomende op de inrichting, waar Spr. met het
grootste genoegen als onderwijzer had vertoefd, zegt deze, dat
de heer v. ’t L. nooit plubiciteit heeft gevreesd, en Neerbosch
te allen tijde voor een ieder open staat ter bezichtiging. In
net gekozen woorden werd de geheele brochure ontleed door
Spr., die o. a. zeide, eerst gemeend te hebben die brochure
in eene tegenbrochure te ontmaskeren, doch dat hij het ver
beneden zich acht, zulke taal, zulke grofheden van zulke
mannen te weerleggen, doch Spr. had dit hier in ’t kortge-