HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 25

JPEG (Deze pagina), 867.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

-- . ee e~
[ 23
GP ( Lindenhout’s arbeid werden geacht, komt mij in dezen zeer
lg berispelijk voor. Immers, waarmede had men moeten beginnen?
#11 Toch zeker met hetgeen voor de hand lag, en dan had
=k men aldus behooren te redeneeren: Den heer Van ’t Linden-
ëli hout kennen wij nu dertig jaren. Al dien tijd heeft hij, door
H de liefde van Christus gedrongen, zich ontfermd over het
L ellendige; vele kinderen, die anders in gebrek of in zonde
äl - zouden ondergegaan zijn, heeft hij gevormd tot nuttige leden
H der maatschappij. De Heer heeft hem in dezen arbeid boven
J bidden en denken gezegend.
Wie is daarentegen Van Houten? Heeft iemand ooit zijn
"”’ naam hooren noemen, als van een weldoener der maatschappij ?
I VVie is Van Deth? Zonder deze brochure zou niemand in
; Nederland hebben geweten, dat hij er was. Heeft hij dan het
I goede voor zijn 1nedemenschen in zulke stilte verricht, dat
i _ niemand het gewaar is geworden?
. · Zijn zij nu de mannen, op wier initiatief men beginnen
. moet Van ’t Lindenhout met zijn werk aan een onderzoek te
i onderwerpen? Of zou het niet rechtvaardiger zijn geweest,
. zoo men begonnen wa1·e met ázm doopceel te lichten? Moge-
I lijk ware daardoor veel ontdekt, dat een licht op de wor-
- l dingsgeschiedenis hunner brochure wierp.
{ Thans echter kan men het niet anders, dan betreurens-
t waardig achten, dat een arbeid der liefde, gedurende dertig
* jaren voortgezet, niet vrijwaart tegen het *) geloof slaan aan
[ verdachtmaking van den eersten den beste, die gelieft een
i werk der duisternis te verrichten. Welk huisgezin zou zich
1 kunnen dekken tegen iemand, die, met een boos oog gewa-
? pend, van den morgen tot den avond alles bespiedt, en elk
l woord en elke daad plaatst onder het licht der hel?
5 Voor den h.eer Van ’t Lindenhout en alle Christenen, die
[ in zijn geval verkeerd hebben of nog verkeeren zullen, blijft
{ de troost der belofte: de poo1·ten der hel zullen Mijne gemeente
E niet overweldigen. J. W. KAUTZMANN.
i Het UTRECHTSCH PROVINCIAAL EN STEDELIJK
1 DAGBLAD van Donderdag 6 Juli geeft van de vergadering
van oud-weezen, enz. te Utrecht gehouden, het volgende verslag:
i De vergadering van oud-weezen, onderwijzers en helpsters
van Neerbosch, waarvan wij Woensdagavond reeds het voor-
naamste T) mededeelden, Werd door den heer Houtman, uit ,
*) geheel of gedeeltelijk. `
i·) Hiermede wordt bedoeld de aangenomen motie en het aan den heer Van ey, ·
` L. verzonden telegram.