HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 24

JPEG (Deze pagina), 848.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

`
22 {
lijks kon dwingen, en dat niet ieeiereen een competent rechter {
is om deze stichting te beoordeelen. En daarom, nu het noodig
is èn voor het zenuwachtige publiek èn voor den goeden
naam van den Heer Van ’tLindenhout, dat er een onderzoek
worde ingesteld, zoo moge deze laatste rechters vinden, niet
alleen met een koel verstand, maar naomi met een groot en
warm hart, die weten te waardeeren, die weten te begrijpen,
die de heerlijke overtuiging zijn toegedaan, dat waar zooveel ·
is gedaan en met toewijding tot stand gebracht, ook veel kan
worden vergeven. Div J. cl. J
A. W, van Gmini.
Ds. KAUTZMANN zegt in het DOETINCHEMSCH WE EKBLAD
van 7 Juli: F
Men kan in deze dagen geen cou1·ant opnemen, of men {
vindt eene rubriek onder dit opschrift. Het is mij moeielijk, ~
. onder woorden te brengen, wat ik dan telkens daarbij gevoel
en voornamelijk, wanneer ik let op de houding der z. g. i
,,Christelijke” pers. Zoodra de brochure van Van Houten en ·
Van Deth waS uitgekomen, stemde zij mede in het algemeen ,
geroep, dat een onderzoek noodzakelijk was. Door een mijner · ä
vrienden hoorde ik s_preken van ,,vele predikanten" die meen-
den, dat, zoo niet alles, wat in genoemde brochure is vervat, ,
waarheid mocht wezen, men toch nooit kan weten, of alles ’
op Neerbosch wel richtig was ; die het er zelfs voor hielden, [
dat voorloopig eene gereserveerde houding, voornamelijk ken- =
baar in het terughouden van giften, dringend was geboden.
Leest men nu in zijn Bijbel 1 Cor. 6:2: ,,weetgij niet, dat ‘
de heiligen de wereld oordeelen zullenP" dan slaakt men on- i
willekeurig de verzuchting: het is te hopen, dat aan zulk ï
soort van heiligen een dergelijke gewichtige opdracht niet {
worde gegeven; en ~ hiervan houde ik mij overtuigd -
dit staat gelukkig ook niet te vreezen. j
Een Christen is altijd bereid, om het vuur der kritiek over .
zijn arbeid te laten gaan en daarom vreest ook de heer Van I
’tLindenhout geen beoordeeling of onderzoek. Het is echter ¤
iets anders, als zy desaangaande geen vrees koestert, of wel, I
wanneer van Christelijke zijde het eerst aangaande áem en _
möezkl op een onderzoek wordt aangedrongen. l
Waartoe toch is er een Christelijke pers in de wereld?
NVaarv0or heeft men ChristenvriendenP Zeker toch wel, opdat
deze de lasten mede dragen en niet beginnen, met ze nog zwaar-
der te maken. Zeker ook, opdat zij het beginsel van recht-
vaardigheid zouden voorstaan. De houding nu der ,,Christe­ I
lijke" pers en van velen, die anders voorstanders van Van ’t