HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 23

JPEG (Deze pagina), 909.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

0 · -· ~«-- - · · ee ~ ~ -­ =~--xx--g
21
` onderwerp van den dag, de zaak v. ’t Lindenhout? Velen
[1 toch met mij heeft gegriefd de wyze, waarop tot nu toe deze
ä zaak is behandeld. Van alle kanten komen de correspondenten,
interviewers en rechters opzetten en Jan en alleman acht zich
` gerechtigd om te spelen met deu goeden naam van een man
B als Van ’t Lindenhout, als ware hij een misdadiger en niet
de persoonlijkheid, die steunende op hooger beginsel, in 30 jaren
die merkwaardige werkzaamheid heeft ontwikkeld, waardoor
honderden weezen een landelijk onderkomen hebben gevonden,
1 zoodat dan ook tot voor korten tijd ieder weldenkend mensch,
E hij mocht dan al of niet principiëele bezwaren tegen het stel-
3 i` sel zelve koesteren, iets van stille bewondering voor zulk een
l- j organiseerend talent gevoelde. En die bewondering was zoo
J _ gezond in onze nuchtere eeuw, die vaak het schandaal boven
, het grootsche verkiest.
b Q In de twee laatste nommers van uw blad heeft de inzen-
_ der van de twee stukken, getiteld: ,,de VVeesinrichting te
5 ; Neerbosch" een scherp requisitoir genomen,dat hoe schijnbaar
, ' juist en klemmend van betoog, m. i. beter ware in de pen
, V gebleven. Hij tracht achtereenvolgens de getuigenissen van
[ E Dr. de Blécourt, van de firma Duijs, van de H.H. van Dor-
t ‘ r molen en Hinrichs te ontzenuwen, bestrijdt daarop het bekende
. 2 stu.k der predikanten Moulijn, Smits en v. Hoogehuijzen, houdt
I i een aantal beschuldigingen vol van den reporter van het
* Handelsblad, om met een paar vvenschen te eindigen. Nu laat
[ I ik daar of de inzender deze getuigenissen a décharge werke-
j J lijk buiten gevecht heeft gesteld; ik geef toe, dat het zeer de
, vraag is of genoemde getuigenissen den Heer Van ’t Linden-
| hout wel zeer kunnen baten, maar ik vermeen toch te mogen
j beweren dat reportersbevindingen zonder meer nog niet veel
j bewijzen en dat het tegenover den Hee1· Van ’i: Lindenhout
­ kiescher ware af te wachten tot een onpartijdige commissie,
j die toch niet uit kan blijven, grondig hebbe onderzocht en
j uitspraak gedaan.
ii Tot zoolang hoeden af voor den man van Neerbosch, tot
zoolang den welgemeenden, maar huisbakken raad tot afschaf-
fing van equipage en eenvoudiger levenswijze binnengehouden.
Voor mij, al deel ik ook geenszins de religieuse denkbeel-
den van den Heer Van ’t Lindenhout, blijft zijn stichting een
eerbiedwaardig monument van wat een mensch, die zich aan
anderen wil geven, vermag; en het zal dit blijven, ook al
X, blijkt menige beschuldiging waarheid te bevatten. Men over-
wege toch, telkens als een hard oordeel ons in deze zaak naar
i de lippen dringt, dat tegenover zulk een inrichting van ;l-_ 1200
kinderen de beste stuurlui aan wal staan, dat de harde nood-
E zakelijkheid den Directeur wel eens tot iets minder wensche­