HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 21

JPEG (Deze pagina), 920.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

' _
j 19
_ In de laatste dagen ondervinden wij zeer den invloed van
. de familie op de kinderen, die zeer schadelijk begint te wer-
[ ken. De dwaaste dingen worden aan de kinderen geschreven,
en antwoorden er op ingewacht. Een neef o. a. schreef aan
een jongen, dien hij in 10 jaar niet had geschreven, dat deze
j hem toch per omgaande moest melden of hij geen honger leed
‘ en dat hij dien brief ook door anderen moest laten ondertee­
keneu, dan zou hij die in de courant laten plaatsen. Ieder
zal begrijpen, dat wij tegen zulk een helschen geest van oproer-
stokerij gestrenge maatregelen moeten nemen en daarom ho-
jl pen wij ons bestuur voor te stellen om na het onderzoek, dat
j nu plaats heeft, deze weezen, hoe ongaarne wij zulks ook
wenschen, aan hunne familie terug te zenden en indien er
‘ ruimte is, hun plaats door anderen te doen innemen. Het is
* daarbij belangrijk, dat te midden van al den strijd en laster
l nog aanhoudend plaats wordt gevraagd voor ouderlooze kinderen.
I Dezen morgen (Dinsdag) nog voor acht. Aan onze vrienden,
die ons bezochten of per brief en ook zelfs per telegram ons
hunne innige deelneming hebben betuigd, onzen hartelijken dank.
jj De verloopen week bezocht ons eene weezenvriendin, die, na-
lj dat zij alles gezien had, ons een gift van f1000 ter hand
stelde. Een onzer oudweezen gaf f 25 gulden voorhet Ziekenhuis,
lg voordat zij naar Utrecht ging. Van verscheidene vrienden
ontvangen wij giften met de bijvoeging: als protest tegen de
{1 brochure. Dit doet het hart zoo goed in deze moeitevolle dagen.
`gï ’t Zijn sprekende daden. Wij hopen dat de vrienden vooral
J ­ den bouw van ’t Ziekenhuis niet zullen vergeten. We hebben,
jj) om alles te kunnen betalen, hiervoor nog heel wat noodig. _
Wie helpt ons ook hierin den last te dragen? r
{jl Het stuk van Ds. Kautzmann uit Dinxperloo, alsmede dat van ”
H Dr. A. W. van Geer uit Nijmegen, was ons zeer tot bemoediging.
J Beide stukken vindt men in deze kroniek. Wij bevelen ons in
” ’t bijzonder in de biddende belangstelling onze1· vrienden aan.
l Woensdag 12 Juli zal de Commissie van onderzoek hare eer- J
ste vergadering houden in het Gebouw van Kunsten en We-
tenschappen te Utrecht.
‘ I Eene aanklacht tegen de schrijvers der brochu1·e is Zaterdag
l.l. bij den Ofücier van Justitie te Amsterdam door Mr. E.
E J. Korthals Altes namens mij ingediend. U
[ De leugen, alsof de onkosten van de gehouden Conferen-
i tiën op Neerbosch uit de kas der Weesinrichting zouden be-
.· taald zijn, kan op voldoende wijze worden tegengesproken. J
C De weezen zelf hebben van deze samenkomsten ünancieele voor-
deelen getrokken. Op verzoek heeft de commissie voor de re- _‘
ä geling van de conferentiën mij vrijheid gegeven het volgende J
4 in de kroniek der Weesinrichting op te nemen.
{ .
uit