HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 906.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

18 j
Overgenomen uit Het Oastenivan 12 Juli 1893: -
Ook ditmaal meenen wij het beste te doen door anderen voor
ons te laten spreken. De Vergadering van oud­weezen in Utrecht 3.
is en zal altijd een merkwaardig feit in onzen weezenarbeid
blijven. Wij zijn zeer dankbaar voor deliefde en gehechtheid, i
die aldaar onder de oud-weezen, oud­onderwijzers en oud­me­ ‘”
dearbeiders, door wooi·d en geschrift openbaar is geworden.
WVanneer men heeren en dames hoort over hun vroegere kost-
sohoolleven, al hebben zij ook de grootste voorrechten gene-
ten en zijn zij den meesten dank verschuldigd aan hunne f
onderwijzers en hen, die aan het hoofd der inrichting staan,
wat al op- en aanmerkingen over veel wat zij hebben te ver-
duren gehad en te doorworstelen. Nergens oogst men minder ·
dankbaarheid dan op het gebied van de opvoeding. Vooral 2
wanneer men de moed en de liefde heeft zich te ontfermen j
over armen en verlatenen en daarom nogmaals onzen harte- .
· lijken dank aan de oud­wezen, alsmede aan hen, die ze op
Neerboseh verzorgden en aan hunne opvoeding hebben mede-
gearbeid. Ik sta verbaasd over de liehtgeloovigheid van een
groot deel van ons volk, dat aan mannen, waarvan men niet jj
eens weet wie ze zijn en vanwaar ze komen, mannen, waar- li
van men niet eens weet of ze ooit het lot van een arm jj
weeskind hebben aangetrokken, geloof slaat en personen, die er i
jaren lang op Neerbosch hebben vertoefd, alles mee hebben
doorleefïi, geloof weigert. Ik zou bijna zeggen: het is alsof 6;
men den leugen wil gelooven. Wat de oud-weezen aangaat,
die de VVeesinrichting gram zijn, indien wij hunne geschie- jj
denis wilden openbaar maken zou men verbaasd staan over pg
alles wat zij durven te zeggen en te schrijven. De vraag moet
nu gesteld worden: wie zij11 de schrijvers van de brochure, f.
zijn zij vertrouwbaar of niet. Wie heeft nu den moed naar J
waarheid te getuigen, wie zij zijn. Ongeteekende brieven ~
worden aanstonds door ons verscheurd en in de papiermand
geworpen. Om allen schijn van partijdigheid te vermijden ne-
men wij in dit nummer uit twee dagbladen, die te Utrecht
worden uitgegeven het verslag op over de vergadering van ‘
oud­weezen. Het is uit de Nieuwe Utrac/Etsc/te Coarant en het i
Utrac/ztsc/4 Dagblad. Nog worden allen er bij vernieuwing op l
gewezen, dat de VVeesinrichting haar eigen bestuur heeft; dat i
nooit om weezen gevraagd is en dat al de kinderen, die zich
in de Weesinrichting bevinden, dan eerst zijn opgenomen, ,.
wanneer men, n.l. familieleden, diaconiebesturen of armvoog­ ¢
den, zeer dringend, bij ons voor hen heeft plaats gezocht, dat
voor het onderhoud der weezen nooit aan iemand een gave -
is gevraagd en alle bijdragen uit vrij vvillige giften zijn gevloeid.
e
s
i
· _g uur