HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 920.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

iv
QW .ï_ ‘
l 17 W ­·.. __ nu
g r j .;~ ,
" regent van het O. M. en V. Huis der Ned. Herv. Gemeente te "
Amsterdam. ‘
Aanstonds heb ik dezen heeren eene uitnoodiging gezonden en
á hen verzocht deel aan deze commissie te willen nemen. Dit kan
ik reeds tot mün blijdschap aan de vrienden mededeelen, dat de
gï commissie is tot stand gekomen en zoo spoedig mogelük haar
taak zal aanvaarden. De redenen, die mij bewogen hebben hiertoe
Wr over te gaan, zijn de persoonlüke aanvallen op mü en mijne
' ~ familie, waarmede zich ook enkele oudweezen hebben vereenigd.
H Was de Weesinrichting niet rondom mij opgegroeid en beschouw-
{ de het publiek mij niet als de ziel er van, het zou mij meer dan
genoeg zijn, dat geachte mannen, zoo als die, welke ons Bestuur
jj uitmaken, mij in het openbaar vrij verklaren van al den laster
ij en de beschuldigingen, benevens zoovele oud­weezen en wee-
zenvrienden, waarvan ik in het bijzonder ook Ds. Baljon uit
Almeloo mijn hartelijken dank betuig voor zijn warm pleidooi
in het Twentsch Zondagsblad. Doch niet om mijn persoon noch
j de mijnen, maar om de geschiedenis der Weesinrichting is het,
dat ik er persoonlijk toe ben overgegaan om heeren uit te noo-
digen, die nog eens de zaak ernstig en nauwkeurig onderzoeken,
opdat het blijke, dat wij op Neerbosch, al is het ook met ge-
ig breken, met de grootste zelfopoffering in de verzorging en
lg opvoeding van arme en verlaten weezen werkzaam zijn geweest.
j De warme sympathie van vele oud­weezen in woord en geschrift
jj is ons in deze droeve, smartvolle dagen van beproeving van zeer
jh groote beteekenis. Zij zijn het, die menigen droppel van troost
in onzen lijdensbeker doen afdruppen. Het is daarom, dat wij
jçl met de grootste belangstelling naar de Vergadering van Woens-
ij`; dag 5 juli in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen te
j jj Utrecht, uitzien. Hun getuigenis 1s‘ons van de meeste waarde.
Hunne gehechtheid aan ons en onzen weezenarbeid geeft ons
l .?· moed en kracht om alle moeilijkheden en bezwaren te trotseeren
W en in de kracht onzes Gods voort te gaan. God geve, dat uit
>; dezen strüd veel goeds voor de arme weezen moge geboren
worden. We zijn daarom meer dan ooit dankbaar voor de vele
jj · gaven, die door Weezenvrienden ons worden gezonden en het
lk bewijs geven, dat hun vertrouwen in hetgeen op Neerbosch
V geschiedt voor de arme weezen, niet wordt geschokt.
j W Ons oog en vertrouwen is op Hem, die een Vader der Wee-
H · zen is. Wij kunnen onmogelijk weezen opnemen, voor dat alles
tot rust is gekomen en daarom, lieve vrienden, hoe dringend
j ook de aanzoeken zijn, die in de afgeloopen week tot ons kwa-
l jl men om opname van arme en verlaten kinderen, wü moeten
ljj; deze voorloopig afwijzen. Niemand valle ons langer lastig en
neme het ons kwalijk, dat we niet aan hun dringend verzoek
kunnen en mogen voldoen.
‘|'.

j wï
i ij
W 2
11