HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 945.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

16 ‘l
5
den regel is een ernstig woord van vermaan genoeg om de on- iï
gehoorzamen weder op den rechten weg te brengen.
7. Wat de voeding aangaat: Neerbosch is geen jongeheeren­ t
of jongejuffrouwen­kostschool, maar een plaats waar arme wee-
zen, die verlaten zün, een toevluchtsoord vinden. Daarom moet tl
voeding en kleeding zijn, zooals deze behoort: eenvoudig maar
goed. Driemaal in de week wordt spek, ’s Zondags vleesch ge- Y
geven. Het eten is zoo veel mogelijk afwisselend, naar de groen- ·j
ten, die aanwezig zijn, geregeld. Altijd gestampte pot met vet ’ .
of reuzel gekookt. De boterhammen bestaan uit Geldersch rog­ J
genbrood met wittebrood. Driemaal daags eten gewoonlijk de
kinderen boterhammen. Des avonds, wanneer zij melk met gort U
of rüst krügen, is dit het maal dat in plaats van brood wordt j
gegeven. De jongens, die op de werkplaatsen arbeiden en de jj
school verlaten hebben, krijgen gedurende de maanden April tot ‘
November, wanneer de arbeid aanvangt om 7 uur, voor ze aan
het werk gaan elk eerst nog een boterham. En dat altüd een IO
à 20 tal varkens kunnen gevoed worden van den afval, is wel j
· een bewijs, dat de porties niet mondjesmaat worden toegedeeld. jj
Deze varkens worden gemest en geslacht en door de weezen
gebruikt. De zwakken en zieken krijgen alle dagen vleesch, en zoo
veel noodig geacht wordt ook eieren en melk. krügen afzon­ ,;
derlijke toespüs. Voor een deel alle dagen soep met vleesch.
8. De bedden worden elke week van schoone lakens en kus-
sensloopen voorzien. Elk bed bestaat uit zeegras matras en dito jj
kussen, met twee lakens, in den zomer één molton deken, in
den herfst en in de lente twee; en in den winter als het vriest
worden drie dekens verstrekt. De verschooning en reiniging der _,j
kinderen geschiedt elke week en daarvoor wordt met de grootste ·
zorg gewaakt. j
De Heeren T. J. L. R. Roosmale Nepveu te Doorn, H. J. _
Koper te Hees en Mr. E. J. Korthals Altes te Amsterdam, aan l
wie ik verzocht had mij eene lijst met namen van personen te J
geven, die ik zou kunnen uitnoodigen als leden voor eene com- j'
missie van onderzoek, hebben mij de volgende lijst aangeboden:
Mr. W. de Beaufort, te Leusden; J. den Boer, te Almkerk; ‘¤ »
Mr. H. C. C. Cazius, te ’s­Hertogenbosch; Mr. W. Elout te
’s-Gravenhage: Mr. D. Engelberts, te Zutphen; A. Gildemeester, '
te Scheveningen; Prof G. A. van Hamel, te Amsterdam; Ds. jj?
C. J. G. van Hoogstraten, te ’s­Gravenhage; Dr. Hermanides, l ­
te Geldermalsen; W. Hovy, te Amsterdam; Mr. M. J. van Len- j
nep, te ’s­Graveland; C. van der Linden, te Rijnsaterwoude; F. j
Aylva Baron van Pallandt, te Putten; Jhr. Mr. C. C. G. de Pes­ i jr
ters, te Groesbeek; Ds. H. Pierson, te Zetten, directeur der
Heldring-gestichten; Mr. M. J. Pijnappel, te Amsterdam; Jhr. J. jj
Roëll, te ’s­Gravenhage; J. G. Sillem, te Amsterdam; Joh. Smit,
te Amsterdam, voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur; E.
Graaf van Limburg Stirum, te ’s-Gravenhage; J. J. Verbrugh
Hzn., te Velp, oud­regent, secretaris-penningmeester van het j
Diaconie­weeshuis te Utrecht; C. de Zwaan Jr., te Helvoirt, oud- j
. jij
r
"Y'***"’·"·‘"‘ï"ä" ~«. .·ï . '‘·' · ‘m»‘wr‘ .«r. ---· .­..V. . ....... , . , jc,