HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 17

JPEG (Deze pagina), 940.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

15 _
4. Met mün huisgezin heb ik geleefd te midden van de wee-
zen en daarom wat voeding aangaat en alles wat daarmede in
. V verband staat uit de kas der Weesinrichting. Dit kan niet anders
en zal altijd ook na mün dood voor een huisgezin aldus moeten
blüven. Geen dag gaat er voorbü, dat geen weezenvrienden met
ons aan tafel zitten. Er zou een hotel noodig zün om hen te
_ ontvangen en te logeeren. Wij zün dat hotel geweest, en wees
daarvan verzekerd, dat die vrienden, die aldus bü ons zijn ont-
vangen en geherbergd, de bus en de kas der Weesinrichting
niet hebben vergeten. Onze groote gastvrijheid, dit weten onze
vrienden zeer goed, is alleen ten bate van de kas der Weesin-
‘ richting geweest. Weelderig hebben we nooit geleefd en hopen
l we nooit te doen. Toch hoop ik, dat er nooit een tijd aanbreke,
waarop de vijanden van Neerbosch ons als een dorschenden os
met den muilband zullen voortdrüven. Een arbeider is toch ook
I zijn loon waard. Voor de persoonlijke uitgaven, en die zijn niet
weinige, want o. a. kloppen dagelüks collectanten enz. aan onze
deur aan, heeft het bestuur goedgevonden, mij een toelage eerst
van 1000, sedert een tiental jaren van 2000 gulden aan te bie-
den. Ik wil daar aanstonds aan toevoegen dat daarmede iemand,
die geen eigen middelen heeft, al leeft men nog zoo zuinig, on-
mogelijk als directeur van de Weesinrichting zou kunnen toe-
komen. Mijne beide zonen hebben hetzelfde traktement, zonder
_ echter voor het onderhoud van hun gezin uit de kas der Wees-
inrichting iets te ontvangen. Daar het niet zelden gebeurt, dat
. de kas bijna ledig is, hebben zü altüd gezegd: ons het laatst.
l Zelfs hebben zij sedert hunne aanstelling f 6000, waarop zü
I recht hadden, aan de inrichting gelaten.
I 5. Wat de gezondheidstoestand der weezen op Neerbosch
. aangaat, kan een ieder, die zich de moeite geeft het bevolkings-
register der gemeente Nijmegen in te zien, nagaan, dat gedu-
rende de laatste elf jaren het sterftecijfer niet meer heeft bedra-
gen dan 2 procent en indien men eenigszins op de hoogte is
met de statistiek van sterfte bij kinderen, kan dit een zeer gun-
stig cijfer genoemd worden: een bewijs dat in de Weesinrich-
ting, waar zooveel zwakke kinderen zün opgenomen, al die ja-
ren een goede gezondheid heeft geheerscht.
6. Wat de lichamelijke straffen aangaat, wü verzekeren, dat
` deze op Neerbosch zoo weinig mogelük worden toegepast. Het
j is zeer zelden voorgekomen. Alleen bij verregaande misdrüven.
Doch wanneer jongens, die des nachts hunne slaapkamer verla-
j ten en inbraak plegen met diefstal niet wat voor hun achterste
jj mogen hebben, waar zal het dan heen? We hebben vaderlük
_{ gekastüd en dat in tegenwoordigheid van andere weezen en
Q medearbeiders. Honderden oud­weezen kunnen getuigen van het
° groote geduld dat we hebben mogen oefenen, eer dat we tot
daadwerkelüke straffen zün overgegaan. De gewone straffen op
j Neerbosch zün: het onthouden van het weekgeld of des Zondags
j de gewone daagsche kleeren te dragen. Van opsluiting of licha-
melijke kastüding wordt zoo sober mogelijk gebruik gemaakt. In

l mz ..uu... nz,