HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 913.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

1
»
I3
Me;. Wed. [ A. Peters, te Hilversum, oordeelt al even gun-
stig en evenzoo uit ervaring.
Zij schrijft:
,,Deze week werd mü door een bekende uw blad gestuurd,
daar de zender wel weet, dat ik van Neerbosch, dat ik verle-
den jaar, na een ruim zevenjarig verblijf verliet, alles weet. Ik
dank u, dat u, in het belang der waarheid, uw verslaggever
stuurde en deze een gunstiger oordeel over de zaak uitsprak.
En daarom begrüp ik, dat u in dezen mijn schrüven wel zult
willen plaatsen.
Mijn werkkring was in het huis Elim. ’s Morgens komen de
meisjes, met de bovenkleederen over den arm, naar beneden,
,. waar de helpsters, een oud­wees met twee of drie groote meisjes
` de kinderen wasschen, terwijl groote schoolmeisjes ze afdrogen,
en ze door kinderen, die te zwak zijn om bedden op te maken,
verder aangekleed worden. Bij het verschoonen komen er een
dertigtal te gelük binnen. Er is een groote kuip met water, waar
zij eerst hun hoofden in moeten wasschen, dan aan een andere
kuip het bovenlüf en aan de derde de voeten.
De meisjes zijn geheel ontkleed; de jongens, boven de IO
jaar, het bovenlüf. Daar men het water niet behoeft te halen,
maar in hetzelfde lokaal de kranen zün, wordt het, zoo dikwüls
als het noodig is, ververscht. Dat ik van jongens en meisjes
schrijf is niet omdat zij tegelijk verschoond worden, maar om-
dat ik bü ruim 600 kinderen, er bij was, om te zien en te helpen.
Zg`, dze aan /e/zernzïslag lyden, worden afzonderlyk behandeld.
’s Zondags krijgen zij een stukje vleesch, driemaal in de week
. een stukje spek. ’s Middags mogen zij zooveel eten als zij lusten.
Altijd, al is het rüst, is er ossenvet in, met het vet van het uit-
gebakken spek, dat zü vroeger op brood kregen, maar nu door
margarine is vervangen. Eens in de zeven jaren, die ik er ge-
weest ben, zijn er groote jongens streng gestraft. De reden
hiervan was, dat er door het vermeerderd getal der weezen, een
suppoost bijkwam. Eenige jongens, die niet van orde hielden,
besloten ’s avonds, toen deze heer naar hunne slaapkamer ging,
waar hij ook sliep, het licht in de gang uit te doen, en hem on-
verhoeds aan te vallen. En zoo hij niet door andere suppoosten
ontzet was, zouden zü hem mishandeld hebben.
De schooljongens krijgen, als ze het verdienen, wel voor hun
broek, maar niet zooals er geschreven staat in de brochure, en
ik geloof dat elk man zich wel zoo iets uit zün kinderjaren zal
herinneren, als hij ouders gehad heeft, die hem niet verwaar-
loosd hebben. De reden, dat ik Neerbosch verliet, was het ge-
volg eener ernstige ongesteldheid. Voor ik naar Neerbosch ging,
had ik elf jaar medegewerkt aan de Persis­vereeniging, en nu heb
ik te rnünen huize wederom een kring van jonge dames, wel
dus een bewijs, dat ik weet, dat het goed gebruikt wordt, zooals
het behoort. Ware het niet, dat ik de inrichting zoo lief had, dan
zou ik op mün leeftüd, mij met geen tegengeschrüf bezig houden;
veel zou ik er anders nog kunnen bijvoegen. (De Echo.)
_4__, ..w.ar_.eaa _... W. -.1 ....... T. ~...· a ·.,