HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 782.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

I2
zullen en moeten worden. Bij die gebreken, waarbij de over-
vulling eene eerste plaats bekleedt, zal de ondergeteekende thans
niet stilstaan. Hij kan dit thans bezwaarlijk doen, om reden dat
het gansche onderzoek nog niet is aigeloopen. Toch meent hij
deze geruststellende berichten reeds ter kennisse van familie en
betrekkingen der verpleegden te moeten brengen. Dat reeds
verbeterd wordt, moge hieruit blijken, dat vóór maanden werd
aangevangen met den bouw van een nieuw ziekenhuis, waarvan
de bouw nu gevorderd is tot de eerste verdieping. Dit gebouw
heeft een breedte van 42 meter en eene diepte van 20 meter.
Moge dit spoedig gereed zijn, dan zal ook hierdoor een der
bestaande minder goede toestanden verbeterd zijn.
Zich overtuigd houdende, dat bovenstaande bü enkelen mo- _,
gelijk aanleiding zal geven tot een twistgeschrijf, zoo meent de ‘
ondergeteekende nu reeds de verzekering te moeten geven, dat
hij zich zal onthouden van repliek en hij zich voorstelt om de
wenschelijk geoordeelde verbeteringen aan bevoegde autoriteiten
mede te deelen.
Arnhem, 29 juni 1893.
De Geneeshzmdzge Adyimcblhsjaecteur
van Gelderland eh Utrecht,
{Amhemsche Courant.) Dr. A. E. Posr.
‘ ,,In de maanden Maart en April 1885, heb ik, als monteur
j voor de heeren Mijnssen & Co., Binnenkant 27, bij den heer
Q Van ’t Lindenhout, op Neerbosch, een stoomwasscherij gemaakt. .
i Ik heb toen omgegaan, gedurende 2 maanden, met een edel,
degelijk mensch, praktisch en godsdienstig, den heer Van ’t Lin- i
denhout, dien ik hoogacht; met zijn werkbazen, met zijn jongens
die mij geassisteerd hebben, met de meisjes, die ik moest leeren,
hoe een stoomwasscherü moet bediend worden, met de onder-
wijzers, kortom met allen. Als men 2 maanden bij iemand thuis
is, kent men zün huishouding.
Later, in September ’85, ben ik er nog eenige dagen terug
geweest, om een en ander na te zien. In al dien tijd heb ik mij
gevoeld in een gelukkige, aangename omgeving van de hoogsten
tot de nederigsten.
Het ware m. i. te wenschen, dat heeren regenten van onze
weeshuizen, zoowel katholieke als protestantsche en israelitische,
het stelsel van Neerbosch volgden. Dan hadden de kinderen een
gelukkige jeugd, in Gods vrije natuur, werden niet verwend en
flinke leden in de Maatschappij.
Wilt u er meer van weten, tot uw inlichting is bereid een
degelijk katholiek en een uwer oudste abboné’s.”
J. LUTZ.
AMsTER1:>AM, Reestraat 19.
{De Echo.)
li i“"`·ï*'?`=’:"ï¤Wf‘ .· .^ ‘ "¥Y`Sï"L~‘Tï’F’?TYTï"Yï ''`'` . ‘I7'·­ " Y ‘­"?? *~‘»" ' W rv W D Wrfff