HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 933.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

li
ïi 2
te wekken, terwijl meerdere kinderen (in verhouding evenwel i
een gering percentage) aan scabies leden. Het bleek mij, dat '
de verpleegsters der inrichting met veel zorg de hoofden der
ziekelijke kinderen reinigden. De meesten leden hieraan reeds (
bij hunne opneming en bleken veel verbeterd te zijn tijdens hun i
verblijf te Neerbosch.
Geheel onverwacht heeft ondergeteekende het middageten, toen
dit voor de weezen was opgeschept (op borden aan lange tafels
in de eetzalen) zich doen voorzetten, onderzocht en genuttigd
van het bord van een der weezen. Dit middageten was goed
toebereid en de kinderen aten het met smaak. (Eenmaal bruine
boonen met spekvet, en andermaal rijst met vet en stroop.)
Aan de zieke kinderen, in het ziekenhuis, werd tijdens mün
geheel onverwacht bezoek op het etensuur aldaar, zeer smake-
lijk toebereid gebraden rundvleesch, inplaats van spek, toege-
diend. Op de slaapzalen heerschte, bij mijn onverwacht bezoek,
eene zeer gewenschte netheid en goede orde. Elk bed was voor-
zien van cen zeegras matras, een zeegras hoofdkussen, twee ka-
toenen beddelakens, een molton deken. Op geen enkel bed vond
ik kleeren van kinderen als dekking, of wel de kleeren tot hoofd-
kussen opgerold (zooals in het bovenbedoelde geschrift van de
heeren van Deth en van Houten staat vermeld). De privaten op
de slaapzalen lieten tijdens mijn bezoek aan zindelijkheid niet te
wenschen over. In meerdere bedden lagen twee kleine kinder-
tjes naast elkaar. De grootere kinderen sliepen allen afzonderlijk
in een bed. Op elke zaal werd toezicht gehouden door een man-
nelijke of vrouwelüke beambte. De kinderen sliepen als rozen.
Al de door mij bezochte slaapzalen waren evenwel overvuld.
Van eenig onderzoek naar kastijdingen, die volgens de schrij-
vers der brochure zouden zün uitgedeeld, onthield de onderge-
teekende zich, om reden dat zoodanig onderzoek niet door hem
- maar door de daartoe aangewezen autoriteit dient te worden en
reeds is ingesteld. Bij het persoonlijk onderzoek der kinderen
tot hiertoe, bleek den ondergeteekende daaromtrent niets.
Opmerkelijk vindt de ondergeteekende het, dat door hem van
personen, die hij vóór zijn eerste bezoek te Neerbosch had on-
dervraagd, omtrent enkele toestanden, wetende dat deze perso-
nen - vroeger verpleegden -- zich in ongunstigen zin over de
verpleging te Neerbosch hadden uitgelaten, nimmer eenige grief
is vernomen tegen den heer directeur der weesinrichting. In-
tegendeel, al die verhoorde personen prezen de goedheid van
den heer Van ’t Lindenhout. Ook trok het de aandacht van
den ondergeteekende, dat wanneer de heer directeur hem bij
enkele inspectiën vergezelde, er altijd een ongekunstelde goede
geest heerschte tusschen hem en de kinderen.
Indien het den ondergeteekende vergunt is, om een indivi-
dueel oordeel in deze uit te spreken, dan is het dit: dat in deze
de goedheid de wijsheid bedroog, zooals blijkt uit een veel te
ruime toegeeflijkheid in de opneming van weezen.
Zonder twijfel zijn er vele toestanden, die verbeterd kunnen,
aaicM.IAl._l____d_r_“__,_,._____ --_...-,.-r .... .......