HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 113

JPEG (Deze pagina), 933.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

»..-. .. -. V .· »v¢V. k ·. ,.». . ···. · we­«:».=.~·;<’~‘r.
j 111

soon niet zoo voorbereid voor de maatschappij zou zijn als ik
nu ben. Toen ik 13 jaren oud was werd ik in Neerbosch opge-
nomen, een leeftijd wanneer een jongen vol ondeugende streken
zit en ik had mijn deel er van. Mijn vader stierf toen ik nog
> zeer klein was, zoodat ik nooit een goed toezicht over mg
gehad had voor ik op Neerbosch kwam. Natuurlük was ik niet
. een van de besten en daar ik niet doen en laten kon wat ik
i wilde, beviel het mij daar volstrekt niet.
Ik moest naar school waar ik nog niet vaak geweest was,
ik mocht niet vergeten, geen appels stelen, geen nesten uithalen,
en vele andere onschuldige (?) dingen meer, waren streng ver-
boden.
" Niettegenstaande het verbod bracht ik aan de boomgaarden, j
ik velden en moestuinen der boeren om eenig fruit machtig te 1
" worden, menig bezoek, maar als ik zoo de hand legde aan eens V
{ anders eigendom werd de hand ook aan mij gelegd. Menig pak
slaag heb ik gehad maar altijd verdiend. En als nu iemand zegt,
dit zijn maar jongensstreken, dan geloof ik dat zoo iemand een
_ slechte vader in een gezin van 600 kinderen zou zijn. En zoo ‘
iemand de vreugde van het kersenfeest eens gezien had, en de
blüde gezichten gezien, zoo die kleinen van de kersen werden ;
voorzien, zoo iemand zal het goed noemen wanneer de hengels l
die de boomgaard plunderden eens ter dege onder handen wer- Q
den genomen. En van deze dingen laat een jongen niet met ,,och
dat moet ge niet doen" af. Maar de roede moet gebruikt worden. j
` Een pak slaag heeft mg vaak geholpen en nog nooit heb ik er
een bloedspuwing van gekregen en heden ten dage ben ik er F
Mr. Van ’t Lindenhout dankbaar voor. i
Niettegenstaande de goede opleiding en die ondervvüzing in
j den weg der gerechtigheid zijn er altijd nog die den verkeerden
I weg opgaan. En deze laten zich door den Vorst der duisternis i
, gebruiken om de werken der Christelijke liefde te bezwalken i
j en belasteren.
En mijn hart beefde van verontwaardiging als ik de stukken
hoorde die men over heer Van ’t L. schrijft. Altijd, ook voorde
ondankbaren en dwazen, heeft Mr. Van ’t L. het goede gezocht.
Voor eenige jaren was Mr. Van ’t L. hier in Amerika om belang-
V stelling voor de inrichting op te wekken en een plaats voor de
weezen te zoeken. Vergeefs is hij hier niet geweest, maar
menig hart en beurs werd ontsloten voor de inrichting te
Neerbosch.
En ook menigeen der weezen kreeg een goede plaats hier in
Amerika en denkt nog met liefde terug aan het dierbare plekje
daar en aan Mr. Van ’t L. en deze weten allen dat deze leugens
en lasteringen geenen grond hebben. Opdat de vele vrienden van {
Mr. Van ’t L. en Neerbosch nu niet ook maar eenigszins van
’t pad zullen geleid worden door valsche berichten heb ik dit
~.,,ä geschreven. Zooals Mr. Van ’t L. hier kwam als een Vader der
weezen, die hun welzgn zoekt, zoo is hvj. ij
En ik roep u toe, nu in dezen tijd van smaad en laster, zoo
i ri