HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 112

JPEG (Deze pagina), 823.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

110 '
goede berichten van hen, die naar den staat Michigan zgn ver- `
trokken.
Hoe gaarne zouden wij de brieven van de vrienden, die ons
gedurig schrüven beantwoorden, doch de aanhoudende drukke
bezigheden en het bezoek van honderden vreemdelingen, voor ;
het grootste deel personen, die nooit zich om den weezenarbeid
hebben bekommerd en na dertig jaren komen opdagen om ons ,
met a.llerlei vragen lastig te vallen, is de oorzaak, dat we voor- ·
alsnog niet kunnen voldoen aan de begeerte van ons hart, om
deze brieven, zoo vol van belangstelling en door ons gewaardeerd
vertrouwen en liefde, te beantwoorden. We zijn echter zeer
dankbaar voor elken brief, waaruit een liefdehart spreekt. Het
zgn voor ons dikwerf boden als uit den hemel ons gezonden, ‘
die onzen moed en kracht vernieuwen. En daarom onzen innigen jr,
dank hiervoor. We hopen, wanneer de storm geheel bedaard
is, u allen te kunnen schrüven. Door de honderden bezoekers t
en de moeielijkheid, waarin we daardoor in de laatste maanden
zijn gekomen, is het ons eene verademing, dat de z.g. pleizier­ ’
treinen spoedig zullen ophouden. In de laatste weken hebben,
` van al degenen, die met deze treinen kwamen, verreweg de '
meesten de Weesinrichting bezocht. Was dit nu uit ware belang
stelling in den weezenarbeid gewees·t, dan zouden we ons hierin
grootelijks verblüden, want wg zien zeer gaarne onze vrienden
op Neerbosch, doch het was ons maar al te duidelük, dat bij
de meesten niets was dan een bloote nieuwsgierigheid, zonder
dat eenige belangstelling in het lot der ouderloozen hiervan de ·
drüfveer mocht genoemd worden.
We kunnen ons verblijden in den gezegenden toestand van
de gezondheid der weezen.
__ï_ 1
1
Overgenomen uit het Amerikaansch weekblad De Hope van 16 l
Augustus:
i EEN STEM VOOR NEERBOSOH EN Mr. VAN ’T LINDENHOUT.
Groote en uitgebreide stukken vindt men tegenwoordig in de
ï Hollandsche bladen over Neerbosch en Mr. Van ’t Lindenhout,
die niet van de mooiste züde wordt voorgesteld. Hoewel ik mij
niet veel met eens anders zaken bemoei, gevoel ik het in dezen mijn
plicht om ook een en ander hiervan uit mgne ervaring mede
te deelen, te meer daar de eer müns pleegvaders er mede ge-
moeid is, den heer Van ’t Lindenhout meen ik. Met genoegen
5 las ik het stuk van Mr. Van der Vliet, in Dn Horn, en alles
1 wat deze geschreven heeft is de grondige waarheid. Hoewel ik
daar niet lang geweest ben, denk ik toch dat 5 jaar lang genoeg X
is om mijne overtuiging te vestigen. dat zonder deze mijn per-